Forsinkede betalinger: Parlamentet godkender generel 30 dages frist for betaling af regninger 

Pressemeddelelse 
 
 

Standardfristen til at betale en regning bliver i fremtiden 30 dage ifølge en ny aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet, som Parlamentets Plenarforsamling godkendte onsdag. De nye regler skal sikre, at særligt de små virksomheder ikke længere kommer ud i finansielle problemer på grund af forsinkede betalinger fra offentlige myndigheder eller andre virksomheder samt fremme likviditet, innovation og jobskabelse.payment

Den generelle frist for både den private og den offentlige sektor til at betale for en vare eller en ydelse vil fremover være 30 dage. I over et år har Parlamentet kæmpet for at sikre skrappere og mere gennemskuelige regler for betalingsfrister. Parlamentets forhandlere sigtede mod at undgå afvigelser fra den generelle regel samt sikre, at undtagelser kun kan finde sted på særlige betingelser.


Aftalen mellem Rådet og Parlamentet, fremlagt for plenarforsamlingen som et "samlet ændringsforslag" til den oprindelige rapport af ordfører Barbara Weiler (S&D, DE), fik bred opbakning fra alle de politiske grupper og blev godkendt med stemmetallene 612 for, 12 imod og 21 hverken for eller imod.


"Dette direktiv vil bane vejen for en helt ny betalingskultur. Vi har ønsket at sikre, at de mindre virksomheders rettigheder bliver håndhævet for at forbedre virksomhedernes likviditet og skabe et bedre klima for investeringer i nye jobs," sagde ordføreren Barbara Weiler under debatten tirsdag aften.  Ordføreren understregede, at det på ingen måde er Parlamentets intention, at implementeringen skal "vare to år". "Medlemsstaterne bør begynde implementeringen fra januar", sluttede hun.


De nye betalingsfrister

For betalinger mellem virksomheder (business-to-business) vil den generelle betalingsfrist være 30 dage, med mindre andet er angivet i kontrakten. Hvis begge parter er enige, er det muligt at forlænge betalingsperioden op til 60 dage. Hvis betalingsfristen forlænges ud over de 60 dage skal det klart fremgå af kontrakten, og det må ikke være "klart urimeligt" over for kreditor.


For offentlige instanser er den generelle frist til at betale en regning ligeledes 30 dage, men her er reglerne for forlængelse skrappere. Enhver forlængelse af betalingsfristen ud over de 30 dage vil ikke alene skulle være "udtrykkeligt aftalt", men også " "objektivt begrundet i lyset af aftalens særlige karakter eller elementer i den". MEP'erne kæmpede hårdt for at sikre, at offentlige myndigheder aldrig kan forsinke deres betalinger ud over 60 dage.


Undtagelse for offentlige sygehuse

Medlemsstaterne har mulighed for at indføre en betalingsfrist på op til 60 dage for

"offentlige organer, der leverer sundhedspleje". Undtagelsen skønnes nødvendig fordi offentlige sygehuse i vid udstrækning finansieres gennem refusioner fra sociale sikringsordninger.


Rente, kompensation og verifikationsperiode

Det lykkedes Parlamentet at få Rådet til at acceptere en lovbestemt rente på forfaldne betalinger svarende til rentesatsen plus mindst 8%. Kreditor har desuden ret til et fast kompensationsbeløb på mindst 40 €, der skal dække omkostningerne ved at inddrive betalingen.


Verifikationsperioden til at kontrollere, at de modtagne varer eller ydelser opfylder kontraktvilkårene, fastsættes til 30 dage. Perioden kan forlænges i tilfælde af særligt komplekse kontrakter, men kun hvis det udtrykkeligt er aftalt i kontrakten og forudsat, at det ikke er "klart urimeligt" over for kreditor. Parlamentet fik tilføjet en klausul, der skal sikre, at verifikationsperioden ikke kan bruges som en smutvej til at forsinke betalinger unødigt.


Næste skridt

Den nye aftale skal nu formeldt vedtages af Rådet. Det nye direktiv træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne vil herefter have 2 år til at implementere de nye foranstaltninger.