Parlamentet godkender reformpakke for at styrke EUs banker 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen  

EUs banker bliver stærkere fra første januar 2014. Parlamentet godkendte tirsdag ændringer, der lægger loft over bankfolks bonusser for at dæmme op for spekulation og riskikovillighed, optrapper kapitalkrav for at bankerne bedre vil kunne håndtere kriser samt styrker overvågningen. Reformpakken, der er den hidtil mest omfattende, vil også fremme vækst ved at gøre det lettere for bankerne at yde lån til de mindre virksomheder, som driver realøkonomien.


"De nye regler er den mest vidtrækkende regulering af bankerne i EU til dato. Det nye fælles regelsæt for alle EUs 8200 banker er det fundament, som EUs bankunion skal bygges på. Den fælles overvågningsmekanisme vil udgøre taget. Vi må nu tilføje væggene: en ramme af resolutioner for banker og indskudsgarantiordninger. Som lovgivere regulerer vi ikke lønniveauer. Reglerne for bankansattes bonusser vil indføre retfærdighed og gennemsigtighed og bidrage til en ændring af bankkulturen", siger Parlamentets ordfører Othmar Karas (EPP, AT).


Bonusordninger

For at dæmme op for risikovillige spekulationer må bonussens størrelse ikke være større end lønnen. Forholdet mellem løn og bonusstørrelse kan dog hæves til maksimalt 1:2, hvis bonussen godkendes af mindst 66% af aktionærerne og disse ejer halvdelen af aktierne eller 75% af aktierne, såfremt der ikke er et beslutningsdygtigt flertal.


For at tilskynde bankfolk til at indtage et mere langsigtet perspektiv, skal mindst 25% af alle bonusser, der overskrider 100% af lønnen, udskydes i mindst 5 år.


Kapitalkrav og buffere

EUs banker vil være forpligtet til at afsætte mere og bedre kapital som stødpude mod hårde tider, dvs. minimum 8% kapital af god kvalitet - heraf skal lige over halvdelen være Niveau 1, som er den højeste kvalitet forbundet med den laveste risiko (svarende til en fordobling af de nuværende Niveau 1-krav). Denne kapital skal være af en type, der hurtigt kan konverteres til likvide beholdninger, der kan bruges til at betale indskydere og kreditorer i en nødsituation.


Bankerne vil også være forpligtet til at have en "kapitalbevaringsbuffer" for at absorbere tab og beskytte deres kapital samt en "kontracyklisk kapitalbuffer", der skal sikre, at de akkumulerer tilstrækkeligt kapitalgrundlag i tider med økonomisk vækst til fortsat at kunne levere en stabil forsyning af kredit i stressede perioder.


Udlån til realøkonomien

For at tilskynde bankerne til at udlåne til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) reducerer de nye regler den nominelle risiko ved sådanne lån. Dette vil igen reducere mængden af kapital, som bankerne må afsætte til dækning af lånene, og dermed frigøre flere penge til udlån.


Oplysning og tilsyn

Lovgivningen kræver, at bankerne fremlægger deres overskud, hvad de har betalt i skat samt subsidier modtaget pr. land samt omsætning og antal medarbejdere. Fra 2014 bør disse tal indberettes til EU-Kommissionen og fra 2015 skal de være fuldt offentlige.


Bankerne vil blive overvåget af de kompetente myndigheder i EUs medlemsstater i samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), hvis tilsynsbeføjelser vil blive udvidet.


Forordning og direktiv

Lovpakken består af Kapitalkravsforordningen (CRR) og en fjerde udgave af  Kapitalkravsdirektivet (CRD IV).


Forordningen introducerer det første fælles sæt af tilsynsregler for banker i hele EU og er direkte bindende for alle banker i EU. Forordningen skal bidrage til at sikre, at de internationale standarder for bankers kapitalgrundlag i Basel III respekteres fuldt ud i alle medlemslande.


CRD IV tillader EUs medlemsstater en vis fleksibilitet, som fx ret til at kræve, at deres hjemlige banker afsætter mere kapital end der kræves i lovgivningen, fx for at afbøde fald i ejendomspriserne.


Forordningen blev vedtaget med 595 stemmer for, 40 imod og 76 blanke. Direktivet blev vedtaget med 608 stemmer for, 33 imod og 67 blanke.


Næste skridt

De nye regler mangler at blive formelt godkendt af Ministerrådet før de kan træde i kraft 1. januar 2014.