MEPerne godkender nye regler til at sikre accept af officielle dokumenter i EU 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Parlamentet godkendte torsdag nye EU-regler, der skal lette den frie bevægelighed for borgerne ved at gøre det enklere at bevise ægtheden af dokumenter, såsom fødsels- eller vielsesattester, i et andet EU-land. For at undgå, at dokumenterne skal oversættes, vil nye flersprogede EU-formularer fremover kunne vedlægges dokumenterne. Afstemningen udgør den endelige godkendelse af en politisk aftale indgået mellem Parlamentets og Rådets forhandlere.

"Flere end 14 millioner EU-borgere bor i en medlemsstat, der ikke er deres fædreland. For at kunne gifte sig, registrere et barns fødsel eller fremvise en ren straffeattest er de tvunget til at gennemgå omstændelige procedurer. Med afstemningen idag har vi taget et første skridt hen imod afskaffelse af disse bureaukratiske forhindringer ved at afskaffe de dyre og besværlige krav om apostillepåtegning samt indføre flersprogede standardformularer", sagde Parlamentets ordfører for lovforslaget Mady Delvaux (S&D, LU) under debatten i plenaren.


De nye regler vil gøre op med administrative krav om "legalisering" eller "apostille" påtegning af officielle dokumenter som f.eks. dokumenter, der beviser civilstand, forældreskab eller nationalitet. MEPerne og Rådet er enedes om at udvide anvendelsesområdet for de nye regler til også at omfatte dokumenter, der beviser, at man kan gifte sig eller indgå registreret partnerskab. Dokumentation for ren straffeattest vil også blive accepteret i andre EU-lande uden yderligere legaliseringsprocedurer.


Reglerne vil desuden omfatte dokumenter, som borgere bosat i et andet EU-land end deres eget, vil skulle fremlægge, hvis de ønsker at stemme / eller opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet eller lokalvalg, i det medlemsland, hvor de er bosat.


Nye flersprogede formularer
For at undgå at skulle oversætte visse officielle dokumenter vil de nye regler også indføre nye flersprogede EU-formularer, der kan vedlægges attesterne. De flersprogede formularer vil kunne vedlægges: fødselsattester, erklæringer om, at en person er i live, dødsattester, vielsesattester (inklusiv attester om at man kan gifte sig eller indgå registreret partnerskab), bopæl eller hjemsted samt rene straffeattester. De flersprogede formularer har til formål at spare borgerne penge og tid ved at afskaffe behovet for certificerede oversættelser.


Forpligtelse til at informere borgerne
For at sikre, at borgerne har kendskab til de forenklede procedurer og de nye flersprogede formularer, har MEPerne sikret en bestemmelse om, at EU-Kommissionen og medlemsstaterne skal informere borgerne om de nye regler via hjemmesider og e-justice portalen.


Revision efter to år: udvidelse af reglernes anvendelsesområde?


MEPerne sikrede også en bestemmelse, som vil gøre det muligt at udvide anvendelsesområdet for de nye regler efter to år, så de også dækker officielle dokumenter vedrørende retsstatus og repræsentation af et firma, uddannelsesbeviser og andre kvalifikationsbeviser samt attestationer af handikap. Den mulige udvidelse af anvendelsesområdet vil skulle diskuteres i forbindelse med en revision af reglerne, hvor man også vil skulle vurdere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udvikle nye, flersprogede formularer i fremtiden.


Næste skridt
Forordningen vil snart blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Dens bestemmelser vil blive indført gradvist og vil være fuldt gældende fra 2019.


Baggrund
De offentlige dokumenter, der er omfattet af den foreslåede forordning, er de dokumenter, som udstedes af en medlemsstats myndigheder i overensstemmelse med dens nationale lovgivning, og hvis primære formål er at fastlægge et af følgende forhold: fødsel, at en person er i live, død, navn, ægteskab (herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status), skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab, registreret partnerskab (herunder adgang til at kunne indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus), opløsning af registreret partnerskab, separation eller annullation af registreret partnerskab, forældreskab, adoption, bopæl og/eller opholdssted eller statsborgerskab.


Desuden omfatter den foreslåede forordning offentlige dokumenter, som kan kræves fremlagt af unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, når de i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning ønsker at stemme og/eller stille op som kandidater ved valg til Europa-Parlamentet eller til kommunalvalg i den medlemsstat, hvor de har bopæl.


Endelig indfører den foreslåede forordning flersprogede standardformularer, der anvendes som en oversættelseshjælp og vedhæftes offentlige dokumenter, vedrørende fødsel, at en person er i live, død, ægteskab (herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status), registreret partnerskab (herunder adgang til at kunne indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus), bopæl og/eller opholdssted og ren straffeattest.