MEPerne giver grønt lys til planerne om styrket, kontrol ved de ydre grænser 

Pressemeddelelse 
 
 

Planerne om at etablere en europæisk grænsekontrol, der samler EUs grænseagentur Frontex og nationale grænsemyndigheder blev onsdag godkendt i Parlamentet. Ifølge de nye regler vil de nationale myndigheder fortsat have ansvaret for deres egne grænser, men i situationer, hvor EUs ydre grænser kommer under pres, vil de kunne bede om hjælp fra Agenturet for den europæiske grænse- og kystbevogtning, som hurtigt vil kunne sende ekstra mandskab fra en fælles pulje til de berørte grænsestrækninger.

"Forordningen om den europæiske grænse- og kystbevogtning vil sikre, at EUs ydre grænser bliver sikrere og forvaltes bedre. Dette er ikke en mirakelkur, der kan løse den migrationskrise, som EU står over for idag eller fuldt ud genoprette tilliden til Schengenområdet, men det er et meget nødvendigt første skridt", sagde ordfører Artis Pabriks (EPP, LV).


Hurtig indsættelse af grænsevagter i krisesituationer
I tilfælde, hvor en medlemsstat oplever øget pres på sine ydre grænser, f.eks. på grund af et usædvanligt stort migrationspres eller grænseoverskridende kriminalitet, vil der hurtigt kunne indsættes midlertidige udrykningshold enten på anmodning fra medlemsstaten eller efter afgørelse af Rådet.


• Efter, at en medlemsstat har anmodet om assistance, vil der blive aftalt en handlingsplan med grænse- og kystbevogtningen, som derefter vil skulle levere det nødvendige personale og teknisk assistance inden for fem arbejdsdage


• I tilfælde, hvor en medlemsstat ikke udfører tiltag som grænse- og kystbevogtningen har foreslået eller i situationer, hvor migrationspresset truer funktionen af det grænseløse Schengenområde, kan EU-Kommissionen forelægge Rådet et forslag til handling. Rådet vil derefter beslutte, om der er behov for at sende et indsatshold. En handlingsplan vil derefter skulle aftales mellem den berørte medlemsstat og grænse- og kystbevogtningen, inden udrykningsholdet kan indsættes.


• Hvis en medlemsstat modsætter sig Rådets beslutning om bistand, vil nabolandene midlertidigt kunne genindføre kontrollen ved de indre grænser.


Tilbagesendelser
Agenturet for den europæiske grænse og kystbevogtning vil skulle spille en større rolle end Frontex gør idag i tilbagesendelsen af migranter til deres oprindelseslande, men kun hvor beslutningen om tilbagesendelse allerede er truffet af de nationale myndigheder. Reglerne om tilbagesendelse er desuden blevet tilføjet yderligere foranstaltninger til at sikre grundlæggende rettigheder.


Pulje af grænsevagter og teknisk udstyr
Agenturet for den europæiske grænse- kystbevogtning vil ikke have sine egne grænsevagter, men vil kunne trække på et udrykningshold på 1500 grænsevagter fra medlemsstaterne.


Under forhandlingerne med Rådet fik MEPerne indsat krav om, at grænsevagterne i udrykningspuljen vil få det nødvendige udstyr stillet til rådighed fra udrykningspuljen senest 10 dage efter handlingsplanen for operationen er aftalt.


Ansvarlighed og information
Agenturet for den europæiske grænse- og kystbevogtning vil være ansvarlig over for Europa-Parlamentet og Rådet. Parlamentet vil blive holdt underrettet gennem regelmæssig rapportering og information til MEPerne.


Samarbejde med andre agenturer
Mandatet for Agenturet for Europæisk Fiskerikontrol (EFCA) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) vil blive tilpasset Den Europæiske Grænse- og Kystbevogtning, således at alle tre agenturer vil skulle koordinere deres aktiviteter på havet og udveksle oplysninger.


De er bemyndiget til at støtte nationale myndigheder, der udfører kystvagtsopgaver på nationalt og europæisk niveau samt i givet fald på internationalt plan.


Næste skridt
Teksten, som Europa-Parlamentet godkendte med stemmerne 438/181/48, vil nu blive sendt til Rådet for endelig godkendelse. Lovgivningen forventes at træde i kraft til efteråret.

1,500  ; border guards to be nominated by member states