Skrappere levnedsmiddelkontrol fra start til slutprodukt 

Pressemeddelelse 
 
 
De nye regler skal sikre, at de fødevarer som forbrugerne køber og spiser i Europe er sunde og sikre. ©AP Images/European Union-EP  

En ny lov, der skal stramme op på offentlige levnedsmiddelkontroller, blev vedtaget af Parlamentet onsdag. De nye regler, som allerede er aftalt uformelt mellem MEP’erne og Rådet, skal sikre bedre sporbarhed af fødevarer, bekæmpe svindel og genoprette forbrugernes tillid til integriteten i fødekæden.

 Lovgivningen vil give et samlet, integreret og mere effektivt kontrolsystem inden for fødevarer- og foderstoflovgivningen, dyre- og plantesundhedskravene, økologisk produktion og beskyttede geografiske oprindelsesmærkninger.   


”Efter hestekødsskandalen har forbrugerne stillet spørgsmål ved sporbarheden af fødevarer og integriteten i kød-forsyningskæden. Parlamentet har bestræbt sig på at adressere disse bekymringer og udarbejde en lov, der tillader myndigheder at bekæmpe svigagtig praksis effektivt”, siger ordfører Karin Kadenbach (S&D, AT). 


Jeg er også stolt af, at Parlamentet har formået at styrke området omkring håndhævelse, navnligt med hensyn til de sanktioner der skal anvendes i tilfælde af internationale brud på reglerne. Jeg tror på, at afskrækkende sanktioner vil være et nøgleredskab i bekæmpelsen af svindel på alle områder”, tilføjer hun. 


Aftalen, der er forhandlet mellem MEP’erne og Ministerrådet, gør det muligt: 


  • at kontrollere hele fødevarekæden, herunder kontrol med fødevarer, foder, plantesundhed, pesticider, dyrevelfærd, geografiske oprindelsesmærker og økologisk produktion.

  • at udføre uanmeldt, risikobaseret kontrol i alle sektorer

  • at sikre bedre håndhævelse over for uredelig eller vildledende handlemåde

  • at fastsætte importbetingelser for dyr og produkter importeret fra tredjelande

  • for Europa-Kommission at lave kontroller i EU-medlemslande og i tredjelande.


Baggrund

 

De seneste sager om fødevaresvindel, såsom hestekødsskandalen, har tydeliggjort behovet for en mere effektiv indsats fra myndighedernes side for at beskytte både forbrugere og operatører mod risici forsaget af brud på regler i fødevarekæden.

 

De nye regler vil følge en risikobaseret tilgang, så myndighederne kan bruge deres ressourcer på de vigtigste problemstillinger (alle risici tages i betragtning, og ikke kun de sundhedsmæssige)

 

For at få et mere standardiseret rammeværktøj indeholder forslaget offentlig kontrol af alle sektorer i fødevarekæden i en enkelt lovgivningsmæssig tekst (i øjeblikket delt op imellem omkring 16 forordninger eller direktiver). Forslaget indeholder en grundig vurdering af eksisterende bestemmelser, for at undgå at reglerne overlapper og sikre en fleksibel fremgangsmåde, så der kan reageres hurtigt i krisesituationer, ved eksempelvis oprettelse af hurtige procedurer for akkreditering af officielle laboratorier.