Klimaforandringer: Skove skal modvirke udledninger af drivhusgasser 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Parlamentet støttede onsdag planerne om at begrænse udledninger af drivhusgasser og øge skovenes absorption af CO2 for at modvirke klimaforandringer.

 

 

  • inden 2030 skal der absorberes lige så meget CO2, som der udledes
  • fra 2030 skal der absorberes mere CO2, end der udledes
  • solidt regnskabssystem skal cementere EU’s rolle som foregangsregion på klimaområdet

 

 

MEP’erne støttede et lovforslag, som vil betyde, at EU-lande, der fælder skov, vil skulle sikre balance mellem CO2-udledninger og skovenes absorption af CO2.

Fra 2030 skal EU-landene øge CO2-optaget, så det er større end udledningerne af drivhusgasser i overensstemmelse med EU’s langsigtede mål og Parisaftalen, tilføjer MEP’erne.

 

Ekstra absorption af CO2 = kreditter

Hvis absorptionen af CO2 er større end emissionerne fra arealanvendelse i den første femårsperiode vil denne kredit kunne opspares og anvendes senere til at nå målene for den anden femårsperiode. EU-landene bør også kunne bruge en del af disse kreditter til at leve op til emissionsreduktionsmålene i Effort Sharing Regulation.

 

Produkter fremstillet af træ, såsom byggematerialer eller møbler, fjerner også CO2, idet de lagrer kulstof, som optages af træerne, mens de gror. Ved at inkludere dem vil medlemslandene blive tilskyndet til at udvikle anvendelsen af det fældede træ og CO2 absorptionen fra døde træer.

Loftet over brugen af kreditter fra skovforvaltning bør øges fra 3,5% (som foreslået af Kommissionen) til 7% for bedre at udnytte skovforvaltningen.

 

EU-landene vil skulle rapportere deres emissioner årligt med henblik på at skabe balance mellem emissioner og absorptioner i de to femårsperioder 2021-2025 og 2026-2030. Hvis et EU-land ikke opfylder sin forpligtelse i en af de to perioder, vil differencen blive trukket fra den kvote, som landet har fået gennem Effort Sharing Regulation.

 

Citater

"Med denne forordning lægger vi grunden til en bedre anerkendelse og støtte fra vores europæiske skove til at gennemføre Paris-aftalen. En bæredygtig skovforvaltning er nøglen. Herigennem kan vi opnå en positiv effekt på klimaforandringerne og styrke vores bioøkonomi”, sagde Parlamentets cheforhandler på forslaget, Norbert Lins (EPP, DE).
 

Næste skridt

Rapporten blev vedtaget med 532 stemmer for, 144 imod og 20 undladelser.

Parlamentets og Rådets forhandlere vil begynde forhandlingerne om den endelige tekst, når Rådet har fastlagt sin forhandlingsposition på forslaget.

 

Baggrund

Jord- og skovbrug omfatter vores brug af jord, træer, planter, biomasse og tømmer og udgør en enestående mulighed for at bidrage positivt til klimapolitikken, fordi sektoren ikke kun udsender drivhusgasser, men også kan fjerne CO2 fra atmosfæren. EU’s skove absorberer årligt næsten 10% af EU’s samlede udledninger af drivhusgas.

 

Lovforslaget, som er en del af den klimapakke, som EU-Kommissionen fremlagde i juli 2016, foreslår at integrere drivhusgasemissioner og absorptioner fra arealanvendelse og skovbrug i 2030 klima- og energistrukturen.