Klima: Ny lov skal nedbringe CO2-udledningen og støtte grøn innovation 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Reduktion i antallet af CO2-kvoter for at opfordre til bæredygtige investeringer
  • To nye støtteordninger til bæredygtig innovation og grøn omstilling
  • Hjælp til at indfri EU’s løfter fra Parisaftalen

Parlamentet har tirsdag vedtaget en lov, der skal styrke EU’s indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra industrien og således hjælpe til at indfri EU’s klimamål fra Parisaftalen.

Der er allerede indgået en uformel aftale med Ministerrådet om den nye lov, som skal fremskynde den årlige tilbagetrækning af CO2-kvoter, der sættes til salg gennem EU’s emissionshandelssystem, ETS.

 

ETS dækker omkring 40% af EU’s udledning af drivhusgasser. Den nye lov skal:

 

  • øge den årlige reduktion af emissionskvoter, der sættes til salg, med 2,2% fra 2021. I øjeblikket er dette tal sat til 1,74%. Denne del af loven skal desuden revideres løbende med henblik på yderligere at øge reduktionen i 2024 eller senere.
  • fordoble ETS’ såkaldte markedsstabilitetsreserve, som bruges til at fjerne overskydende kvoter fra markedet. I de første fire år vil reserven kunne fjerne op til 24% af de overskydende kvoter, hvert år kvoterne sættes på auktion. Dette vil medføre en prisstigning og dermed et incitament til at mindske udledningen.

 

To støtteordninger til at fremme innovation og anspore til den grønne omstilling

 

En moderniseringsfond skal hjælpe med at opgradere energisystemer i lavindkomstlande i EU. MEP’erne har i den forbindelse foreslået en opstramning af finansieringsreglerne, så fonden ikke kan bruges til at støtte projekter med kulkraft (på nær når det gælder fjernvarme i de fattigste medlemslande).

 

En innovationsfond vil sikre finansiel støtte til vedvarende energi, til opsamling og lagring af kulstof og til innovation inden for teknologi med lav kulstofudledning.

 

Beskyttelse mod kulstoflækage

 

Loven har desuden til formål at undgå såkaldt kulstoflækage. Kulstoflækage henviser til risikoen for, at virksomheder flytter deres produktion ud af Europa for at omgå reglerne for udledninger. De sektorer, hvor risikoen for dette er størst, vil modtage deres kvoter gratis. Mindre udsatte sektorer vil modtage 30% af kvoterne gratis. 

 

Citat

 

Parlamentets ordfører, Julie Girling (ECR, UK), udtaler: “ETS er fortsat en hjørnesten i EU’s politik til bekæmpelse af klimaforandringerne. Vi har gjort vores bedste for at enes om en ambitiøs opgradering af systemet. ETS har haft mange modstandere gennem årene, og vi har måttet tackle mange problemer - fra priser, der tydeligvis var for lave til, at markedet kunne fungere, til det ekstremt svære spørgsmål om at finde den rette balance mellem vore ambitioner på miljøområdet og beskyttelsen af den energiintensive industri i Europa.”

 

Næste skridt

 

Lovforslaget blev vedtaget med 535 stemmer for og 104 imod. 39 undlod at stemme. Forslaget skal nu tilbage til Rådet til formel endelig vedtagelse, før det kan publiceres i EU-Tidende.

EU’s ETS-system dækker omkring 11.000 industrianlæg i Europa ©AP Images/European Union-EP