Cirkulær økonomi: Mere genbrug af kommunalt affald, mindre affaldsdeponering 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Mål for genbrug af kommunalt affald: 44% i dag, 55% i 2025, 65% i 2035 
  • Ikke mere end 10% må ende på lossepladsen i 2035 
  • Separat indsamling af tekstiler og farligt affald  
Lossepladsen er den værste form for affaldshåndtering for både miljøet og økonomien. © AP Images/European Union-EP  

Parlamentet støtter ambitiøse genbrugsmål som en del af ny lovgivning om affald og cirkulær økonomi, der blev vedtaget onsdag.

En forbedring af affaldshåndteringen vil gavne miljøet, klimaet og folkesundheden. Men ikke kun det. De fire stykker lovgivning er en del af et skift i EU’s politik på vejen mod en cirkulær økonomi, dvs. et system, hvor den værdi, som produkter, materialer og ressourcer repræsenterer, bliver bibeholdt i økonomien så længe som muligt.

 

Fra 2025 skal minimum 55% af det kommunale affald (fra husholdninger og virksomheder) genbruges, står der i teksten, som der er indgået aftale med Ministerrådet om. Målet vil stige til 60% fra 2030 og 65% fra 2035. 65% af materialerne til emballage skal genbruges fra 2025 og 70% fra 2030. Separate mål fastlægges for specifik emballage som papir og pap, plastik, glas, metal og træ. I 2016 blev 48% af det kommunale affald i Danmark genbrugt eller komposteret.

 

Affaldsdeponering skal være undtagelsen

 

Lovforslaget begrænser også andelen af kommunalt affald, der ender på lossepladsen til maksimalt 10% fra 2035. I 2014 sendte Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Holland og Sverige stort set intet af sit kommunale affald på lossepladsen, hvorimod Cypern, Kroatien, Grækenland, Letland og Malta stadig deponerer tre fjerdedele af deres kommunale affald.

 

Tekstiler og farligt affald fra husholdningerne skal indsamles separat fra 2025. Fra 2024 skal biologisk nedbrydeligt affald også enten indsamles separat eller genbruges hjemme gennem kompostering.

 

Reduktion af madspild med 50%

 

I tråd med FN´s bæredygtige udviklingsmål skal medlemslandene sigte mod at reducere madspild med 30% fra 2025 og 50% fra 2030. For at forebygge madspild skal medlemslandene skabe incitamenter til at indsamle fødevarer, der ikke er blevet solgt, og sikre, at de bliver gendistribueret på sikker vis. Forbrugernes bevidsthed om betydningen af datomærkningerne ”sidste anvendelsesdato” og ”bedst før” skal højnes, siger MEP’erne.

 

Ordførende MEP Simona Bonafè (S&D, IT) udtaler: “Med denne lovpakke forpligter Europa sig fuldt og fast på en bæredygtig økonomisk og social udvikling, som langt om længe samtænker industripolitik og miljøbeskyttelse. Den cirkulære økonomi handler faktisk ikke kun om affaldshåndtering, men er også en måde at genindvinde råmaterialer uden at udpine planetens allerede sparsomme ressourcer. Dette sker også gennem en omfattende nytænkning af vores produktionssystem. Denne pakke indeholder vigtige tiltag om affaldshåndtering, men den går samtidig videre, idet den opstiller regler, der tager højde for produkters samlede livscyklus, og sigter mod at ændre virksomhedernes og forbrugernes adfærd. Medlemsstaterne vil for første gang blive forpligtet til at følge en fælles, ensartet lovgivning.”

 

Næste skridt

 

Lovgivningsteksten bliver nu sendt tilbage til Rådet, der skal give sin formelle godkendelse, før den bliver publiceret i EU-Tidende, der er den officielle optegnelse over alle EU-retsakter.

 

Baggrund: hvad er den cirkulære økonomi?

 

En cirkulær økonomi indebærer, at affaldsmængden reduceres til et minimum ved at genanvende, reparere, renovere og genbruge eksisterende materialer og produkter. En bevægelse mod en cirkulær økonomi vil mindske presset på miljøet, øge leveringssikkerheden for råmaterialer, øge konkurrenceevnen, styrke innovation og vækst samt skabe arbejdspladser.