Schengenområdet står ved en skillevej 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • 26 lande, 400 millioner mennesker og 50.000 km ydre grænser
  • Parlamentet fordømmer fortsættelsen af de indre grænsekontroller i Schengenområdet
  • Fælles handling nødvendig for at genoprette Schengensystemets fordele for borgerne

EU’s medlemslande skal fremme den gensidige tillid til, at Schengenområdet fungerer, samt styrke samarbejdet og solidariteten, siger MEP’erne onsdag.

Den første årlige rapport om Schengensystemets tilstand peger på de vigtigste mangler i gennemførelsen af Schengenreglerne. Schengensystemet er en aftale mellem 26 medlemslande om afskaffelse af paskontrol og andre former for kontrol ved de fælles grænser. Rapporten blev vedtaget med 439 stemmer for, 157 imod og 80 blanke stemmer.

 

Væsentligste mangel: genindførelsen af indre grænsekontrol

 

MEP’erne fordømmer den fortsatte genindførelse af kontrol ved de indre grænser på grund af mangler inden for det fælles europæiske asylsystem samt manglende politisk vilje, solidaritet og ansvarsdeling. En stor del af de fortsatte grænsekontroller er hverken nødvendige eller forholdsmæssige og derfor ulovlige, står der i rapporten. For øjeblikket anvender seks lande grænsekontroller: Frankrig, Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

 

MEP’erne fordømmer ligeledes opførelsen af fysiske barrierer, herunder hegn, mellem medlemsstater.

 

Handling påkrævet

 

  • der er behov for en permanent, solid og effektiv EU-indsats i eftersøgnings- og redningsoperationer på havet for at forhindre tab af menneskeliv

 

  • medlemsstaternes myndigheder bør effektivisere indsamlingen af oplysninger og statistiske data om den nationale forvaltning af ressourcer og kapaciteter i forbindelse med grænsekontrol

 

  • medlemsstaterne bør sikre hurtige og effektive procedurer for tilbagesendelse i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og under menneskelige og værdige forhold

 

  • afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet af en anden medlemsstat, bør gennemføres i stedet for at træffe en ny afgørelse om tilbagesendelse eller sende den irregulære migrant tilbage til den medlemsstat, der først traf afgørelsen

 

  • der bør sikres tilstrækkelig infrastruktur, indkvartering og levevilkår for alle asylansøgere, navnlig for uledsagede mindreårige og familier med mindreårige samt kvinder i sårbare situationer

 

  • Schengeninformationssystemet (SIS) bør reformeres på følgende områder: beskyttelse af børn, som kan være i fare, eller forsvundne børn; obligatorisk udveksling af oplysninger om terrorisme; obligatorisk udveksling af oplysninger om afgørelser om tilbagesendelse.

 

MEP’erne gentager, at Bulgarien og Rumænien er parate til at blive en del af Schengenområdet og opfordrer Rådet til at godkende, at de tiltræder Schengen.

 

MEP’erne understreger, at EU i de seneste par år har gennemført initiativer til styrkelse af Schengenområdet, for eksempel Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, systematiske kontroller ved Schengenområdets ydre grænser i forbindelse med tredjelandsstatsborgeres og EU-borgeres ind- og udrejse samt et nyt system for registrering ved ind- og udrejse.

 

 

Storbritanniens brug af SIS er kilde til stor bekymring

 

På baggrund af en evaluering udtrykker MEP’erne bekymring vedrørende Storbritanniens midlertidige brug af Schengeninformationssystemet (SIS), især i forbindelse med det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, når sidstnævnte forlader EU.

 

 

Citat

 

Ordfører Carlos Coelho (EPP, PT) udtaler: “Schengen betyder fri bevægelse og udgør derfor et kerneelement i det europæiske borgerskab. Med denne rapport giver Europa-Parlamentet for første gang udtryk for sit syn på Schengens tilstand. Desværre ser det ikke for godt ud. Vi er nødt til at bringe Schengen tilbage til borgerne. Vores budskab til medlemsstaterne er klart og stærkt: De er nødt til at efterleve alle regler, ikke kun dem de vil.”

 

Baggrund

Det anslås, at omkostningerne ved ikke at implementere Schengenaftalen i medlemslandene over en toårig periode løber op i 25-50 milliarder euro samlet. Hvis alle lande genindførte grænsekontrol permanent, ville omkostningerne over 10 år løbe op i 100-230 milliarder euro.

Ifølge Transnational Institute (TNI) har de europæiske lande opført mere end 1.200 kilometer mure og fysiske grænser til en pris på mindst 500 millioner euro.