Europa-Parlamentet godkender fælles EU-regler for dronesikkerhed 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Fælles niveau for sikkerhed i hele EU 
  • Klarhed om reglerne skal styrke markedsudviklingen 
  • Moderniserede regler for luftfartssikkerhed skal imødegå nye udfordringer 
EU-regler for droner skal give fælles niveau for sikkerhed og klarhed for producenter og operatører ©AP Images/European Union-EP  

MEP’erne har godkendt nye fælles EU-regler, der skal gøre det sikkert at anvende droner, og som opdaterer reglerne for luftfartssikkerhed.

MEP’erne godkendte tirsdag den aftale, der blev indgået mellem Rådets og Parlamentets forhandlere i november 2017, om fælles EU-principper for droner og droneoperatører. Reglerne opstiller et fælles niveau for sikkerhed og giver operatører og producenter den forudsigelighed, der er nødvendig for at kunne udvikle deres produkter og tjenesteydelser. I dag hører de fleste droner under forskellige nationale lovgivninger, hvilket hæmmer markedsudviklingen.

 

Ifølge de nye regler skal droner udformes, så de kan betjenes uden for fare for mennesker. Ud fra en risikovurdering, der tager højde for f.eks. dronens vægt og betjeningsområde, skal en drone udstyres med ekstra funktioner som f.eks. mulighed for automatisk landing i tilfælde, hvor operatøren mister kontakten, eller systemer til forebyggelse af kollisioner.

 

Droneoperatører skal kende til alle de regler, der gælder for dem, og skal kunne betjene en drone sikkert uden fare for mennesker eller andre brugere af luftrummet. Det medfører, at nogle droneoperatører vil skulle gennemgå træning, før de kan betjene en drone.

 

For at kunne identificere droneoperatører i forbindelse med sikkerhedshændelser skal operatører opføres i nationale registre, ligesom deres droner skal ID-mærkes. Dette gælder dog ikke for operatører, som betjener de mindste droner.

Kommissionen får ansvar for at udarbejde mere detaljerede EU-regler på grundlag af nøgleprincipperne. Det drejer sig blandt andet om maksimumværdier og afstandsgrænser for droneflyvninger. Kommissionen skal også præcisere, hvilke droner der behøver certificering, ud fra de risici, der er forbundet med brugen af dem. Reglerne skal også præcisere, hvilke operatører der skal gennemgå yderligere træning og registreres, samt hvilke droner der skal have ekstra sikkerhedsudstyr installeret.

Modernisering af reglerne for luftfartssikkerhed

 

Ud over de nye fælles EU-regler for droner er de nye regler også en opdatering af EU-lovgivningen om luftfartssikkerhed. Opdateringen sker for at opretholde EU’s høje niveau for luftfartssikkerhed, samtidig med at det sikres, at reglerne er bedre tilpasset til formålet, mere proportionelle og i højere grad risikobaserede, så den forventede stigning i lufttrafikken i de kommende årtier bedre kan håndteres.

 

Ændringerne skal også styrke samarbejdet mellem Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og de nationale myndigheder om at vurdere risici i forbindelse med overflyvning af konfliktzoner. Reglerne giver Kommissionen mandat til at udarbejde standarder for download af data fra ”sorte bokse” i realtid, så katastrofeberedskabet kan igangsættes hurtigere, hvis et luftfartøj kommer i problemer.

 

Næste skridt

 

Den foreløbige aftale blev godkendt med 558 stemmer for, 71 imod og 48 blanke stemmer. De nye regler skal nu godkendes af EU-landenes ministre.

 

Baggrund 

 

Droner, der vejer mindre end 150 kg, hører i dag under forskellige nationale lovgivninger, hvilket gør, at producenter og operatører er underlagt forskellige design- og sikkerhedskrav.

 

Det vurderes, at civil droneteknologi hen over de næste 10 år vil kunne øge sin andel af EU’s luftmarkedsmarked til 10%, hvilket svarer til 15 milliarder euro pr. år. Ifølge Kommissionen vil dronebranchen kunne skabe op imod 150.000 nye jobs i EU frem mod 2050.