Parlamentet vedtager sin holdning til reglerne om digital ophavsret 

Pressemeddelelse 
 
 
Copyrightregler har brug for at blive opdateret til den digitale tidsalder ©AP Images/European Union-EP  
  • Teknologigiganter skal betale, hvis de bruger andres arbejde
  • Små- og mikroplatforme er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde
  • Hyperlinks "med individuelle ord" kan deles frit
  • Journalister skal have en andel af enhver ophavsretsrelateret indtjening af deres forlag

EP ændrede forhandlingsposition vedrørende ophavsretlige bestemmelser blev vedtaget onsdag, hvori der tilføjes beskyttelsesforanstaltninger af små virksomheder og af ytringsfriheden.

Parlamentets holdning til drøftelser med medlemsstaterne om en endelig aftale blev godkendt af 438 stemmer mod 226, 39 undlod at stemme. Den inkluderer nogle vigtige justering af udvalgets forslag fra juni.

Teknologigiganter skal dele indtægter med kunstnere og journalister

Mange af Parlamentets ændringer af EU-Kommissionens oprindelige forslag sigter mod at sikre betaling for deres arbejde til visse kunstnere, navnlig musikere, udøvende kunstnere og manuskriptforfattere, samt nyhedsforlag og journalister, når de benyttes af platforme som YouTube og Facebook eller nyhedsaggregatorer som Google News.

Efter afstemningen udtalte ordføreren Axel Voss (EPP, Tyskland): "jeg er meget glad for, at der, på trods af internetgiganternes intensive lobby-kampagne, nu er et flertal i Parlamentet, som støtter behovet for at beskytte princippet om fair løn for de kreative i Europa.

Der har været en meget hidsig debat om dette direktiv, og jeg mener, at Parlamentet har lyttet til de bekymringer, der er givet udtryk for. Vi har således taget hensyn til bekymringer om innovation ved at undtage små- og mikroplatforme og aggregatorer fra anvendelsesområdet.

Jeg er overbevist om, at når støvet har lagt sig, så vil vi undre os over, hvad al den ballade skulle til for. Internettet vil være lige så frit, som det er i dag, og de kreative kræfter og journalister vil modtage en mere rimelig andel af indtægterne fra deres værker.”

Fair løn for kunstnere og journalister kombineret med tilskyndelse til etablering af nye virksomheder

Parlamentets holdning har forstærket Kommissionens forslag om at gøre onlineplatforme og aggregatorer ansvarlige for krænkelser af ophavsrettigheder. Dette gælder også for uddrag, hvor kun en lille del af en nyhedsforlags tekst vises. I praksis kræver det, at disse parter betaler rettighedshavere for al ophavsretligt beskyttet materiale. Det fremgår også specifikt af Parlamentets tekst, at journalisterne selv, og ikke blot deres forlag, skal modtage et vederlag

.I et forsøg på at fremme nystartede virksomheder og innovation undtager teksten nu små- og mikroplatforme fra direktivet.

Beskyttelse af ytringsfriheden og innovation

Teksten indeholder bestemmelser, der skal sikre, at der er adgang til copyrightregler på internettet, uden at det forringer den ytringsfrihed, som definerer internettet.

Det betyder, at deling af hyperlinks til artikler tilføjet "individuelle ord" til at beskrive dem vil være fri for ophavsretlige begrænsninger.

Enhver foranstaltning af platforme med henblik på at kontrollere, at uploads ikke overtræder reglerne om ophavsret, skal udformes på en sådan måde, at det ikke går ud over værker, der ikke bryder reglerne. Disse platforme vil desuden være forpligtet til at indføre hurtige klageinstanser (drevet af platformens ansatte, ikke algoritmer), hvorigennem der kan indgives klager, når der fejlagtigt er blevet fjernet en upload.

Wikipedia og open source software vil ikke blive berørt

Det specificeres også i teksten, at upload til online-leksika, som f.eks. Wikipedia, eller open source-software-platforme som f.eks. GitHub, automatisk udelukkes fra kravet om overholdelse af reglerne om ophavsret.

Stærkere forhandlingsrettigheder for forfattere og udøvende kunstnere

Parlamentets tekst styrker også rettighederne for forfattere og udøvende kunstnere ved at sætte dem i stand til at "kræve" yderligere vederlag fra den part, der udnytter deres rettigheder, når det oprindeligt aftalte vederlag er "uforholdsmæssigt" lavt i forhold til de opnåede fordele.

Desuden tilføjes, at disse fordele bør omfatte "indirekte indtægter". Den vil også give forfattere og udøvende kunstnere beføjelse til at tilbagekalde eller opsige en rettighed til at anvende deres arbejde, hvis den part, der ligger inde med udnyttelsesrettighederne, ikke anses for at udøve denne ret).

Der afholdes en pressekonference efter afstemningen, som kan følges i EP Live kl. 14:30. Du kan følge den her

Fremgangsmåde: Fælles beslutningstagning, afstemning om mandat til at indlede forhandlinger med Rådet