Europa-Parlamentet vil have renere biler på EU's veje i 2030 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
MEPerne ønsker en markedsandel på 35% for elbiler og lavemissionskøretøjer i 2030 - ©AP Images/European Union-EP  
  • Foranstaltninger til at fremskynde udbredelsen af elbiler
  • Bilers CO2-udledning skal kontrolleres under reelle forhold
  • Støtte til europæisk batterifremstilling

Nye bilers CO2-udledning bør reduceres med 40% i 2030, og udbredelsen af køretøjer med lave eller ingen emissioner bør gå hurtigere, lyder det fra Europa-Parlamentet onsdag.

I udkastet til den nye lovgivning, som er vedtaget i dag, har Europa-Parlamentet foreslået, at der fastsættes et mål på 40% reduktion af EU's samlede udledning for nye biler i 2030 (Kommissionen har foreslået et reduktionsmål på 30% - i forhold til 2021) med et delmål på 20% inden 2025. Lovgivningen fastsætter også lignende mål for nye varevogne.

Bilproducenter, hvis gennemsnitlige CO2-udledning overskrider disse mål, skal betale en bod til EU's budget, som skal anvendes til opkvalificering af arbejdere, der påvirkes af ændringer i bilindustrien.

Bilproducenterne skal også sørge for, at nulemissionskøretøjer og køretøjer med lave udledninger - ZLEVS (elbiler eller køretøjer, der udleder under 50 g CO2 pr. kilometer) - opnår en markedsandel på 35% af salget af nye biler og varevogne i 2030 og 20% i 2025.

Kontrol af CO2-udledninger under reelle forhold i 2023

Parlamentet opfordrer Kommissionen til inden for to år at fremlægge planer for kontrol af CO2-udledninger under reelle forhold med brug af bærbart udstyr som det, der for nylig blev indført til måling af NOx-udledninger. Indtil da skal CO2-udledningen måles på grundlag af data fra bilernes måleenhed for brændstofforbruget. Kontrollen af udledninger under reel kørsel skal være gennemført fra 2023, siger medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Samfundsmæssig slagside ved dekarboniseringen

Medlemmerne af Europa-Parlamentet anerkender, at en samfundsmæssig acceptabel og retfærdig overgang til nulemissionstransport kræver ændringer i hele bilværdikæden og derfor kan få negative samfundsmæssige konsekvenser. EU bør derfor fremme faglig kompetenceudvikling og omfordeling af arbejdstagere i sektoren, navnlig i de regioner og samfund, der er mest berørt af overgangen. MEP'erne ønsker også støtte til fremstilling af batterier i Europa.

Mærkning og livscyklusudledninger

Senest i 2019 skal Europa-Kommissionen foreslå lovgivning, der giver forbrugerne nøjagtige og sammenlignelige oplysninger om nye bilers brændstofforbrug samt deres udledning af CO2 og forurenende stoffer.

Livscyklusudledninger

Fra og med 2025 skal bilproducenterne anvende en fælles metode til at indberette CO2-udledninger fra nye biler.

Citat fra ordføreren

Ordføreren Miria Dalli (S&D, MT) udtaler: ”Det var ikke nemt at få Europa-Parlamentet til at støtte en målsætning om 40% reduktion af CO2-udledninger i 2030, og jeg er stolt af resultatet. Lige så vigtigt er målet om en 20% reduktion i 2025.

Den foreslåede lovgivning gør mere end blot reducere udledninger og beskytte miljøet. Lovgivningen giver de rette incitamenter til at investere i den nødvendige infrastruktur og foreslår en retfærdig overgang for arbejdere i bilindustrien.”

Næste skridt

Rapporten blev vedtaget med 389 stemmer mod 239 mens 41 ikke stemte. EU's ministre vedtager deres fælles holdning den 9. oktober. Forhandlingerne med Europa-Parlamentet vil blive indledt dagen efter med henblik på at indgå en aftale ved førstebehandlingen.

Baggrund

Transportsektoren er den eneste større sektor i EU, hvor drivhusgasudledningerne stadig er stigende. For at kunne opfylde forpligtelserne indgået på COP21 i 2015 er det nødvendigt, at dekarboniseringen af hele transportsektoren fremskyndes for at nå målet om et fossilfrit samfund i midten af dette århundrede.

Samtidig ændrer den globale bilindustri sig hurtigt, navnlig de elektrificerede drivaggregater. Hvis de europæiske bilfabrikanter gennemfører den nødvendige energiomstilling for sent, risikerer de at miste deres ledende rolle, siger rapporten.