MEP'erne støtter planer om at standse spredningen af antibiotikaresistens fra dyr til mennesker 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Begrænse brugen af antibiotika i landbruget for at holde resistente bakterier ude af fødevarer
  • Visse antibiotika skal forbeholdes mennesker
  • Foranstaltninger til fremme af innovation
  • Importerede fødevarer skal opfylde EU's standarder

Planer, der skalbegrænse brugen af antibiotika i landbruget for at holde resistente bakterier ude af vores fødevarer, blev vedtaget torsdag.

Veterinærlægemidler må under ingen omstændigheder anvendes til at forbedre ydelsen eller kompensere for dårlig husdyrhold, siger den nye lov. Samtidigt vil den forbeholde anvendelsen af antibiotika som en forebyggende foranstaltning, hvis der ikke er kliniske tegn på infektion (profylaktisk brug) til enkelte dyr og ikke grupper. Antibiotika kan kun anvendes, hvis en dyrlæge finder det nødvendigt og i tilfælde af, at der er stor risiko for infektion.


Metaylaktisk anvendelse (dvs. behandling af en gruppe af dyr, hvis én viser tegn på infektion) bør være sidste udvej og kun finde sted, når en dyrlæge har diagnosticeret infektion og ordineret antibiotika.


Antibiotika forbeholdes mennesker


Med henblik på at bekæmpe antibiotikaresistens vil EU-lovgivningen give Europa-Kommissionen beføjelse til at udvælge typer af antibiotika, der skal forbeholdes behandling af mennesker.


Nye regler skal forhindre anvendelse af antibiotika som vækstfremmere i importerede fødevarer


Som anbefalet af MEP'erne stiller teksten også krav om, at importerede fødevarer skal opfylde EU's standarder, og at antibiotika ikke kan anvendes til at få dyr til at vokse hurtigere end normalt.


Innovation


For at tilskynde til forskning i nye former for antibiotika indeholder lovgivningen bestemmelser om incitamenter, herunder længere beskyttelsesperioder for teknisk dokumentation om nye lægemidler og kommerciel beskyttelse af innovative virksomme stoffer. Lovgivningen beskytter også betydelige investeringer i data, der genereres for at forbedre et eksisterende antibiotika eller bevare det på markedet.


Aftalen blev vedtaget med 583 stemmer for, 16 imod, og 10 stemte hverken for eller imod.


Medicineret foder


I en anden afstemning vedtog MEPerne med 583 stemmer for, 31 imod, og 6 stemte hverken for eller imod, nye regler vedrørende mere ansvarlige måder at producere, sælge og anvende medicineret foder for at løse problemet med spredning af antibiotikaresistens. Mere information her.


Citat


Ordfører Françoise Grossetête (EPP, FR) udtaler: "Dette er et stort skridt fremad for folkesundheden. Brug af veterinærlægemidler vedrører ikke kun landmænd, da det har en direkte indvirkning på vores miljø og fødevarer. Eller kort sagt på vores sundhed. Takket være denne lov vil vi være i stand til at reducere forbruget af antibiotika ved husdyrbrug, som er en vigtig kilde til resistens hos såvel dyr som mennesker. Antibiotikaresistens er et Damoklessværd og truer med at sende vores sundhedssystem tilbage til middelalderen."


Næste skridt


Aftalen skal nu formelt vedtages af Rådet inden offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.


Baggrund


Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) advarede for nylig om, at bakterier i mennesker, fødevarer og dyr fortsat udviser resistens over for de mest anvendte antibiotika. Forskerne mener, at resistens over for ciprofloxacin, en antibiotika, der er kritisk vigtigt for behandling af infektioner hos mennesker, er meget højt i Campylobacter, hvilket reducerer mulighederne for effektiv behandling af alvorlige fødevarebårne infektioner. Multiresistente salmonellabakterier spreder sig fortsat over hele Europa.