Energi: MEPerne stemmer for nye ambitiøse mål for vedvarende energi og energieffektivitet  

Pressemeddelelse 
 
 
  • 32,5% forbedring af energieffektiviteten i 2030
  • Vedvarende energi skal udgøre 32% af det samlede energiforbrug i 2030
  • Promovering af 2. generations-biobrændstoffer
Alle europæere får ret til at forbruge, lagre og sælge overskudsproduktion af vedvarende energi - ©AP Images/European Union-EP  

Parlamentet godkender bindende 2030-mål for vedvarende energi (32%) og en målsætning om forbedret energieffektivitet (32,5%) som er vigtigt for opfyldelsen af EU's klimamål

Parlamentet bekræftede tirsdag de foreløbige aftaler, der blev indgået med Rådet i juni om energieffektivitet (434 stemte for, 104 stemmer imod, og 37 stemte hverken for eller imod), vedvarende energi (495 stemmer for, 68 imod og 61 hverken for eller imod) og forvaltning af Energiunionen (475 stemmer for, 100 imod og 33 hverken for eller imod).


I 2030 skal energieffektiviteten i EU være forbedret med 32,5%, mens andelen af energi fra vedvarende energikilder skal udgøre mindst 32% af EU's samlede energiforbrug. Begge mål skal tages op til revision senest i 2023. Disse mål kan kun hæves, ikke sænkes.


Lavere energiregninger og ret til at oplagre og sælge egenproduceret vedvarende energi


Når energi anvendes mere effektivt i EU, fører det til lavere energiregninger for de europæiske borgere. Desuden vil EU mindske sin afhængighed af eksterne leverandører af olie og gas, forbedre den lokale luftkvalitet og beskytte klimaet.


For første gang bliver medlemslandene også forpligtet til at indføre specifikke foranstaltninger til gavn for dem, der er berørt af energifattigdom.


Medlemsstaterne skal også sikre, at borgerne har ret til at producere vedvarende energi til eget forbrug, til at lagre det og til at sælge overskudsproduktion, hvilket i dag ikke er tilfældet i alle medlemslandene.


På vej mod 2. generations-biobrændstoffer

1. generations-biobrændstoffer kan spille en væsentlig rolle med hensyn til at reducere transportsektorens CO2-aftryk, og mindst 14% af brændstoffet til transport skal komme fra vedvarende energikilder inden 2030.


Imidlertid vil 1. generations-biobrændstoffer, hvor der er en høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC, dvs. når jord omlægges fra uopdyrket areal — såsom græsarealer og skovbrug — til fødevareproduktion, som øger CO2-emissionerne), fra 2030 ikke længere medregnes i EU's mål for vedvarende energi. Fra 2019 vil 1. generations-biobrændstoffernes bidrag til disse mål gradvist blive udfaset, indtil den når nul i 2030.


Ny forvaltning af Energiunionen


Hver medlemsstat skal senest den 31. december 2019, og derefter hvert tiende år, fremlægge en "integreret national energi- og klimaplan" med nationale mål, bidrag, politikker og foranstaltninger.


Citater


Ordfører: Miroslav Poche (S & D, CZ): "Øget energieffektivitet er en win-win-politik for alle europæere. Det er en god aftale for vores borgere, da det vil medføre store reduktioner i energiforbruget og dermed reducere deres regninger. Men det er også en god nyhed for den europæiske industris konkurrenceevne, fordi den nedbringer omkostningerne og stimulerer investeringer. "


Ordføreren for vedvarende energi, José Blanco López (S & D, ES), udtalte: "Vi har sørget for, det ikke længere kan betale sig at producere visse 1. generations-biobrændstoffer lavet af fødevareafgrøder, og vi har presset på for avancerede biobrændstoffer. Vi formåede også at styrke egenproduktion som en rettighed og inkludere Parlamentets ønske om et forbud mod afgifter og gebyrer på egenproduktion af energi."


Næste skridt


Når Rådet formelt har vedtaget aftalen, vil de nye regler blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. Forordningen om forvaltning af energiunionen er herefter direkte gældende i alle medlemslande, mens medlemslandene skal gennemføre de nye elementer i de to andre direktiver i deres nationale lovgivning senest 18 måneder efter dens ikrafttræden.