MEPerne begrænser priser på opkald inden for EU og godkender varslingssystem 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Intra-EU-opkald begrænses til 19 cent per minut, 6 cent for tekstbeskeder
  • Egnet radiofrekvenser til 5G gøres tilgængelig senest i 2020
  • Obligatorisk varslingssystem for mobiltelefoner i nødsituationer ("omvendt 112")

MEPerne har godkendt telekommunikationspakken, som lægger loft på opkald inden for EU, gør adgang til superhurtig 5G-net muligt i 2020 og opretter varslingssystem for nødsituationer

Europa-Parlamentet bekræftede onsdag den foreløbige aftale, der blev indgået med Ministerrådet i juni om den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (European Electronic Communications Code, EECC), med 584 stemmer for, 42 stemmer imod og 50 hverken for eller imod, og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) med 590 stemmer for, 63 imod og 23 hverken for eller imod.


De nye regler vil give borgerne højhastighedsforbindelser og gøre telefonopkald sikre og billigere inden for EU, samtidig med at telekommunikationsoperatørerne sikres den nødvendige forudsigelighed, der skal være med til at sætte skub i investeringerne i højhastighedsinternet.


Lavere priser, højere hastighed og bedre sikkerhed for brugere af smartphones


Roaming-gebyrer ophørte i 2017. Den nye lovgivning lægger loft over opkald fra ens hjemland til et andet EU-land (19 cents per minut) og 6 cent for tekstbeskeder fra den 15. maj 2019. Det betyder, at det fremover bliver økonomisk overkommeligt for alle at forblive i kontakt med deres kære i andre EU-medlemslande.


Den beskytter også smartphone-brugere bedre, herunder brugere af webbaserede tjenester (Skype, WhatsApp osv.) og styrker sikkerhedskravene, herunder kryptering. Den indfører retten til at beholde et telefonnummer i op til en måned efter, at en kontrakt er ophørt, og retten til refusion af uudnyttet forudbetalt kredit ved kontraktophør samt kompensation i tilfælde af forsinkelse eller misbrug af leverandørskift.


Endelig skal medlemslandene fremme udbygningen af 5G ved at stille passende frekvensressourcer til rådighed i 2020 med henblik på at nå målet i "EU 5G-køreplanen" om at have et 5G-net i mindst én storby i hvert EU-land senest i 2020 ".


Et "omvendt 112"


Hvis der er en større katastrofe, skal berørte borgere advares per sms eller mobiltelefon app. Medlemslandene har 3.5 år til at indføre systemet, efter at direktivet træder i kraft.


Mere forudsigelighed for teleoperatører


For at nå det nødvendige niveau af investeringer i infrastruktur og 5G-net for at opfylde Europas konnektivitetsbehov, giver den nye lovgivning teleoperatørerne større forudsigelighed med henblik på at fremme investeringer samt risiko og omkostningsdeling blandt teleoperatørerne.


Citater


Pilar del Castillo Vera (EPP, ES) udtalte: "kodeksen giver operatørerne et mere forudsigeligt investeringsmiljø, hvilket er afgørende for at udvikle 5G-kommunikation".


Dita Charanzová (ALDE, CZ) tilføjede, "billigere telefonopkald er en sejr for alle EU-borgere, og de nye telekommunikationsregler giver øget beskyttelse for alle EU's forbrugere".


Evžen Tošenovský (ECR, CZ) tilføjede: "de nye regler for BEREC vil gøre det muligt for den at påtage sig det nye ansvar, som det har fået pålagt af de nye telekommunikationsregler".


Næste skridt


Efter den endelige godkendelse af Rådet har medlemsstaterne to år til at vedtage national lovgivning til gennemførelse af direktivet. Prislofterne vil træde i kraft den 15. maj 2019.