Cum-ex svindelskandalen: MEPerne beder om undersøgelse, rettergang og stærkere skattemyndigheder  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • EU's finansielle vagthund bør foretage en undersøgelse af ordninger for udbyttearbitrage
  • De nationale myndigheder skal sikre, at gerningsmændene retsforfølges
  • EU's regler om obligatorisk udveksling af skatteoplysninger skal også kræve offentliggørelse af ordninger for udbyttearbitrage.
  • Skattemyndighederne skal forstærkes og instanser til at samarbejde på tværs af EU’s grænser om undersøgelse af skattesvindel skal etableres

MEP'erne opfordrede torsdag til, at der foretages en undersøgelse, regelændringer og styrkelse af skattemyndighederne som følge af cum-ex svindelskandalen på €55 mia.

Svindlen, der har ramt mindst 11 EU-medlemsstater og har kostet skatteyderne op til 55 mia. EUR, var genstand for en debat på plenarforsamlingen i oktober og er nu blevet suppleret med en beslutning, der blev vedtaget ved håndsoprækning.


Behov for en undersøgelse


MEP'erne opfordrer EU's Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til at foretage en undersøgelse af ordningerne, der har muliggjort svig, med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeder, fastslå de aktører, der har været involveret i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af national lovgivning eller EU-lovgivning, og undersøge de foranstaltninger, der efterfølgende er truffet af de nationale tilsynsmyndigheder.


Undersøgelsen bør også identificere manglerne ved "koordineringen i de medlemsstater, der har gjort det muligt for disse skattetyverier at fortsætte i årevis, også efter de er blevet identificeret". Endelig bør undersøgelsen også indeholde anbefalinger til reformer og til modforanstaltninger, siger MEP'erne.


I beslutningen opfordres de nationale myndigheder endvidere til at "sætte en stopper for økonomisk straffrihed" ved at indlede strafferetlige efterforskninger, pålægge afskrækkende sanktioner og retsforfølge "gerningsmænd herunder ikke blot skatterådgivere, men også advokater, revisorer og banker”.


Ændringer i EU's regler


MEP'erne siger, at der er behov for at ændre direktivet om obligatorisk udveksling af skatteoplysninger (DAC6) for også at gøre det obligatorisk at offentliggøre ordninger for udbyttearbitrage. De opfordrer også Kommissionen til at revidere direktivet om den fælles beskatningsordning og undersøge, hvordan man kan begrænse anvendelsen af strukturer som ”special purpose vehicles” (SPV'er), som har været af central betydning for cum-ex handler.


Forbedret skatteovervågning


Beslutningen anerkender, at den økonomiske krise i 2008, og de deraf følgende nedskæringer i de offentlige udgifter, også gik ud over skattemyndighederne. Den opfordrer medlemsstaterne til at investere i og modernisere de redskaber, som skattemyndighederne har til rådighed, og til at stille tilstrækkelige menneskelige ressourcer til rådighed til at forbedre overvågningen og sikre en bedre informationsudveksling.


Medlemmerne opfordrer ligeledes Kommissionen til at foreslå et europæisk samarbejde for grænseoverskridende skatteundersøgelser, oprettelse af en finansiel efterretningsenhed i EU og en mekanisme for tidlig varsling.

Baggrund

Den svig, der blev afsløret i 2012, og som oprindeligt kun fandt sted i Tyskland, anslås nu til at have været mindst ti gange højere end oprindeligt antaget. Det skyldes, at svindlen bredte sig til de følgende 11 lande: Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Nederlandene, Danmark, Østrig, Finland, Norge og Schweiz. Det anslås, at svigen har kostet Danmark €1.7 milliarder.


Svindlen involverede banker, der muliggjorde køb og efterfølgende videresalg af aktier, der tilhørte udenlandske investorer, på udbetalingsdagen. Den hastighed, hvormed disse transaktioner blev gennemført, betød, at skattemyndighederne ikke længere kunne identificere de reelle ejere. Denne manglende evne til klart at kunne identificere ejeren gav efterfølgende svindlerne mulighed for at få tilbagebetalt udbytteskat, som de aldrig havde betalt.


Svindlen blev afsløret af et konsortium af journalister for undersøgende journalistik.

 
Hvem er involveret 
The Cum Ex Scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework