InvestEU: MEP'erne støtter et nyt program for at øge finansieringen af vækst og beskæftigelse  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Bæredygtig vækst er en prioritet i InvestEU programmet - ©AP Images/European Union - EP  

Parlamentet har vedtaget sin holdning til et nyt EU-program til støtte for investeringer og adgang til finansiering fra 2021 til 2027.

  • ”Gearer” investeringer, der ellers ville have været vanskelige at finansiere
  • MEP'erne kræver en større EU-garanti: 40.8 mia. EUR til at udløse investeringer på 698 mia. EUR
  • Øget ansvarlighed, stærkere fokus på klimaforandringer

Det nye InvestEU-program følger og erstatter den nuværende EFSI (Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer), der blev oprettet efter finanskrisen.


Parlamentets medlemmer vedtog ændringsforslag med henblik på at forbedre Kommissionens forslag, herunder:


  • øge EU's budgetgaranti til 40.8 mia. EUR (i løbende priser) for at mobilisere mere end 698 mia. EUR i yderligere investeringer i hele EU (Kommissionen foreslog 38 mia. EUR for at mobilisere 650 mia. EUR);
  • klarere og nye mål, såsom at øge EU's beskæftigelse, nå målene i Parisaftalen om klimaændringer eller forbedre den økonomiske, territoriale og sociale samhørighed
  • bekæmpe klimaforandringer: MEP'erne fastsætter et mål om, at "mindst 40%" af den samlede finansieringsramme for InvestEU-programmet skal gå til klimarelaterede indsatser.
  • indførelse af en styringskomité, der skal sikre den rette balance mellem politik og bankerfaring i forbindelse med forvaltningen af programmet; en person, der er udpeget af Europa-Parlamentet, skal også være medlem af udvalget.
  • Kommissionen og Styringsrådet bør hvert år aflægge rapport til Parlamentet og Rådet om InvestEU-programmets fremskridt, virkning og operationer for at sikre bedre ansvarlighed over for de europæiske borgere.

Betænkningen blev vedtaget med 517 stemmer for og 90 imod. 25 stemte blankt.


Citater


"InvestEU samler alle de finansielle instrumenter fra EU-budgettet. EFSI eller Juncker-planen, som har ligget til grund for oprettelsen af InvestEU, har allerede bidraget til at skabe omkring 1 mio. job i Den Europæiske Union og har støttet mere end 850 000 små og mellemstore virksomheder. Kommissionen foreslår at mobilisere investeringer på 650 mia. EUR for perioden 2021-2027, men Parlamentet sigter mod næsten 700 mia. EUR. EU's prioriteter skal afspejles i programmet. InvestEU bliver et meget vigtigt redskab til økonomisk vækst, jobskabelse, iværksætterkultur og social, økonomisk og til at opnå territorial samhørighed i EU", sagde José Manuel Fernandes (EPP, PT), medordfører for Budgetudvalget.


Se José Manuel Fernandes "plenar-tale.


"InvestEU er ikke kun et redskab, der fortsætter de positive erfaringer med EFSI og andre projekter, der er blevet udviklet i de seneste år. Ud over yderligere at øge støtten til små og mellemstore virksomheder, forskning, innovation og bæredygtig infrastruktur sigter dette program mod at adressere den enorme kløft i den sociale infrastruktur, idet det sikres, at projekter inden for uddannelse, sundhed, socialt boligbyggeri er gennemførlige", sagde Roberto Gualtieri (S & D, IT), medordfører og formand for Økonomi- og Valutaudvalget.


Se Gualtieri tale på plenarforsamlingen.


Næste skridt


Medlemmerne er nu klar til at indlede forhandlinger med EU's ministre med henblik på at nå frem til en aftale.


Baggrund


Trods adskillige initiativer til at rette op på situationen er der stadig et betydeligt investeringsunderskud i EU. InvestEU-programmet (en del af FFR 2021-2027-pakken " EU budget for fremtiden ") har til formål at løse dette problem.


Det har til formål at samle EU's forskellige finansielle instrumenter, der i øjeblikket er til rådighed (bl.a.: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), Connecting Europe-facilitetens instrumenter, specifikke faciliteter under programmet for konkurrenceevne i små og mellemstore virksomheder (Cosme) samt specifikke garantier og faciliteter under programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) for at drage fordel af stordriftsfordele og udvide Junckerplanens model (dvs. ved at anvende garantier fra EU-budgettet til at tiltrække flere investorer).


InvestEU vil bestå af InvestEU-fonden, InvestEU-rådgivningsplatformen og InvestEU-portalen (Flere oplysninger).