Medlemsstater, der bringer retsstatsprincippet i fare, risikerer at miste EU-midler 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
 • Nyt værktøj til beskyttelse af EU-budgettet og respekt for EU's værdier
 • Suspension eller nedsættelse af betalinger
 • Parlamentet og EU's ministre kan blokere eller frigøre midler
 • Beskyttelse af endelige modtagere, såsom forskere eller civilsamfundsorganisationer

Regeringer, der blander sig i domstolenes virke eller ikke håndterer svig og korruption, risikerer at få suspenderet EU-midler i henhold til et lovforslag, som MEP'erne har vedtaget torsdag.

Bistået af et panel af uafhængige eksperter vil Kommissionen få til opgave at overvåge "mangler for så vidt angår retsstatsprincippet" og træffe afgørelse om foranstaltninger, der kan omfatte suspension af betalinger fra EU-budgettet eller reduktion af forudbetalinger. Afgørelsen vil først blive gennemført, når den er godkendt af Parlamentet og Rådet. Når medlemsstaten afhjælper de mangler, der er konstateret af Kommissionen, kan Parlamentet og EU's ministre frigøre midlerne.


Uafhængige eksperter skal bistå Europa-Kommissionen


Europa-Kommissionen kan fastslå, at retsstatsprincippet er truet, hvis der konstateres mangler i forhold til et eller flere af følgende punkter:


 • at myndighederne i medlemsstaten, der håndterer EU-budgettet, fungerer korrekt
 • at myndighederne, der gennemfører finanskontrollen fungerer tilfredsstillende
 • ordentlig undersøgelse af svig — herunder skattesvig —, korruption eller andre overtrædelser, der påvirker gennemførelsen af EU-budgettet
 • effektiv domstolsprøvelse ved uafhængige domstole
 • inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb
 • forebyggelse og straf af skatteunddragelse og skattekonkurrence
 • samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og i givet fald Den Europæiske Anklagemyndighed.

For at bistå Kommissionen vil et panel af uafhængige eksperter i forfatningsret og finansielle anliggender, der omfatter en ekspert, der er udpeget af det nationale parlament i hver medlemsstat og fem, der er udpeget af Europa-Parlamentet, foretage en årlig vurdering af situationen i alle medlemsstater og offentliggøre et resumé af resultaterne.


Beskyttelse af de endelige støttemodtagere


Afhængigt af omfanget af manglerne og budgetforvaltningsproceduren kan Kommissionen træffe afgørelse om en eller flere foranstaltninger, herunder:


 • suspendere forpligtelser
 • afbryde betalingsfrister
 • reducere forudbetalinger og
 • suspendere betalinger.

Medmindre andet følger af afgørelsen, skal regeringen stadig gennemføre det respektive EU-program eller finansiere og afholde betalinger til endelige modtagere, som f.eks. forskere eller civilsamfundsorganisationer. Kommissionen skal bistå modtagerne og bestræbe sig på at sikre, at de modtager de beløb, de har krav på.


Kommissionen vil forelægge Parlamentet og EU's ministre et forslag om at overføre et beløb svarende til værdien af de foreslåede foranstaltninger til budgetreserven. Afgørelsen får virkning efter fire uger, medmindre Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer eller Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal (så ingen enkelt medlemsstat kan blokere en afgørelse), ændrer eller forkaster den. Når Kommissionen konstaterer, at manglerne er rettet, vil beløbet blive frigivet efter samme procedure.


Citater


Budgetudvalgets medordfører Eider Gardiazabal Rubial (S & D, ES) udtaler: "respekten for retsstatsprincippet og alle EU's værdier er centrale principper, som vi har bygget det europæiske projekt på. Ingen regering kan overtræde disse værdier uden at blive stillet til regnskab herfor. "


Budgetkontroludvalgets medordfører Petri Sarvamaa (EPP, FI) udtalte: "det vigtigste aspekt ved denne mekanisme er beskyttelsen af de endelige støttemodtagere — i vores model er de bedre beskyttet i forhold til Kommissionens oprindelige forslag. Vi har også inddraget Europa-Parlamentet i beslutningsproceduren, hvorved vi styrker den demokratiske kontrol med de trufne foranstaltninger. "


De næste skridt


Plenarforsamlingen godkendte reglerne med 397 stemmer for, 158 imod og 69 hverken for eller imod. Medlemmerne er nu klar til at indlede forhandlinger om den endelige ordlyd af forordningen sammen med EU's ministre, som endnu ikke har vedtaget deres holdning.


Baggrund


Forslaget til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i medlemsstaterne er en integreret del af EU's langsigtede budgetpakke, den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.