Del denne side: 

  • Både EU's interne gasrørledninger og dem fra tredjelande vil blive omfattet af EU-lovgivningen, herunder konkurrenceregler
  • Klare procedurer for at give undtagelser fra de nye regler
  • En aftale med et tredjeland kan ikke føre til en forsinkelse af gennemførelsen af dette direktiv.

En aftale om nye regler med klare principper for driften af gasrørledninger i EU og fra tredjelande blev indgået mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemslandene tirsdag nat.

En revision af EU's regler for gasmarkedet blev vedtaget tirsdag nat. De ændrede regler dækker både EU's interne gasrørledninger og alle gasrørledninger fra tredjelande til EU, hvilket vil skabe juridisk klarhed for eksisterende og ny gasinfrastruktur.


Reglen om, at samme firma ikke både kan have eje gasledningerne og distribuere gassen, gælder allerede for EU's rørledninger. Den nye lovgivning vil som udgangspunkt også gælde for alle gasrørledninger fra tredjelande til EU.


Nye gasrørledninger fra tredjelande


De nye regler giver EU enekompetence i forbindelse med aftaler om nye EU-gasprojekter med tredjelande. Den medlemsstat, hvor den første forbindelse til EU’s gasrørledninger finder sted, kan træffe en foreløbig beslutning om at afvige fra de gældende EU-regler efter at have hørt det pågældende tredjeland. Kommissionen træffer den bindende beslutning om at give undtagelsen, hvis de finder den nødvendig, og betingelserne for at give en sådan undtagelse er opfyldt. Hvis der er uenighed med medlemsstaten, har Kommissionens vurdering forrang.


Kommissionen kan også give en medlemsstat tilladelse til at indlede forhandlinger med et tredjeland, medmindre den finder, at det strider mod EU-retten eller er til skade for konkurrencen eller forsyningssikkerheden. Inden undertegnelsen af en sådan aftale, skal medlemsstaten underrette Kommissionen, der skal give sin tilladelse til at underskrive.


Europa-Parlamentet fik også med i teksten, at en aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland under ingen omstændigheder må føre til en forsinkelse af gennemførelsen af dette direktiv. Medlemsstaterne har ni måneder til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med dette direktiv.


Eksisterende gasrørledninger fra tredjelande


For så vidt angår undtagelser for eksisterende rørledninger (forbundet med EU-rørledninger før dette direktivs ikrafttræden), kan den medlemsstat, hvor første forbindelse til EU’s gasrørledninger finder sted, fravige de nye regler, forudsat at det ikke er til skade for konkurrencen i Unionen. Medlemsstaterne kan inden for et år efter direktivets ikrafttræden træffe afgørelse om en sådan undtagelse. Hvis rørledningen er placeret på mere end én medlemsstats område, skal e øvrige medlemsstater høres, inden en sådan undtagelse besluttes.


Citat


Umiddelbart efter at aftalen blevet indgået, udtalte ordfører Jerzy Buzek (PPE, PL): "mange ønskede, at forhandlingerne ikke førte til noget, da EU-lovgivningen så ikke ville finde anvendelse på gasrørledninger fra tredjelande. Med dagens aftale vil alle fremtidige gasrørledninger fra tredjelande, herunder Nord Stream 2, skulle overholde EU's regler. Dette har altid været Europa-Parlamentets vigtigste mål, og det glæder mig, at dette i dag er bekræftet i aftalen med Rådet. "


Morten Helveg (ALDE, DK) udtalte: "Den her aftale er dårligt nyt for Putins venner, der lever af et eksportere energi til Europa. For med aftalen sikrer vi at russisk gas skal overholde EU's konkurrenceregler. Det er helt afgørende - for dermed kan Kommissionen blokere for Nord Stream 2, hvis russerne ikke efterlever kravene. Et scenarie der er meget sandsynligt."


Næste skridt


Aftalen vil nu blive forelagt Udvalget om Industri, Forskning og Energi og plenarforsamlingen til godkendelse og til Rådet. Direktivet træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen den Europæiske Unions Tidende.