Parlamentet gør EU's elektricitetsmarked renere og mere forbrugervenligt 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Forbrugerne får intelligente målere, dynamisk prissætning og mulighed for at skifte udbyder hurtigere
  • Statsstøtte til kulkraftværker udfases
  • Nye EU-foranstaltninger til forebyggelse af strømafbrydelser

Nye regler med henblik på at skabe et europæisk marked for elektricitet, der er renere, mere konkurrencedygtigt og bedre i stand til at håndtere risici, blev godkendt af Parlamentet tirsdag.

Medlemmerne vedtog fire nye love om EU's el-marked, som blev vedtaget uformelt med EU's ministre i slutningen af 2018, og afslutter derved pakken om ren energi til alle europæere.


Aftalen om det indre marked for elektricitet (forordning) blev godkendt med 544 stemmer for, 76 imod og 40 hverken for eller imod. Aftalen om "fælles regler for det indre marked for elektricitet" (direktiv) blev godkendt med 551 stemmer for, 72 imod og 37 hverken for eller imod.


En bedre aftale for forbrugerne


Forbrugerne vil drage væsentlig fordel af de nye regler, da de vil få adgang til intelligente målere, dynamisk prissætning og mulighed for at skifte udbyder uden omkostninger inden for en periode på højst tre uger (og 24 timer i 2026).


Energifattigdom og prisregulering


Medlemslandene vil også fortsat, under klare betingelser, kunne regulere priserne midlertidigt for at hjælpe og beskytte sårbare og energifattige husholdninger. De generelle sociale sikringssystemer bør imidlertid være det primære middel til at bekæmpe energifattigdom.


Øge den grænseoverskridende handel med elektricitet


Et af hovedformålene med de nye regler er at øge den grænseoverskridende handel med elektricitet således at mindst 70% af handelskapaciteten mellem to EU-lande kan krydse grænserne. Det vil gøre det lettere at handle vedvarende energi på tværs af EU's grænser og dermed støtte bestræbelserne på at nå EU's bindende mål om, at vedvarende energi skal udgøre 32% af EU’s samlede energiforbrug i 2030.


Udfasning af statsstøtte til fossile brændstoffer


EU-reglerne giver i dag de nationale myndigheder mulighed for at betale kraftværker for at stå standby i et begrænset tidsrum i tilfælde af spidsbelastningsniveau - det kaldes for kapacitetsmekanismer. De nye regler vil indføre strengere grænser for medlemslande, der yder støtte til kraftværker for at forhindre, at de mest forurenende kulkraftværker i Europa modtager statsstøtte. Foranstaltningerne vil gælde for alle nye kraftværker fra den dato, hvor forordningen træder i kraft, og de eksisterende fra 2025. Kapacitetskontrakter, der er indgået inden den 31. december 2019, berøres ikke af de nye regler.


Efter afstemningen sagde ordføreren for det indre marked for elektricitet, Jerzy Buzek, (PPE, PL): "Reformen af EU's el-marked gør det mere konkurrencedygtigt på tværs af EU's grænser og støtter omstillingen til renere elektricitet. Den giver forbrugerne mere magt og beskytter de energifattige. Det er godt for miljøet og for pengepungen."


Mere detaljerede oplysninger om de nye regler for elektricitetsmarkedet findes i pressemeddelelsen efter indgåelse af aftalen med medlemslandene.


Nye EU-foranstaltninger til forebyggelse af strømafbrydelser


Den nye lov om forberedelse af elsektoren til håndtering af risici blev godkendt med 569 stemmer for, 61 imod og 34 hverken for eller imod. Nye foranstaltninger sikrer, at EU's borgere beskyttes bedre mod pludselig mangel på elektricitet, der fører til strømafbrydelser. Medlemslandene forpligtes til at udarbejde nationale planer for at vurdere risikoen for mangler og samarbejde på regionalt plan. Medlemslande, der modtager bistand fra andre EU-lande, skal i sidste ende bære alle rimelige omkostninger i forbindelse hermed.


Efter afstemningen sagde ordføreren om risikoberedskab Flavio Zanonato (S & D, IT): "Denne aftale etablerer solidaritet som kernen i styringen af el-risici, således at ingen EU-lande overlades til sig selv i forbindelse med kuldebølger og pludselige afbrydelser af elforsyningen."


Mere detaljerede oplysninger findes i pressemeddelelsen efter indgåelse af aftalen med medlemslandene.


Bedre regulering af elmarkedet


For bedre at kunne regulere EU's el-marked har Europa-Parlamentet vedtaget ændringer af reglerne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) således at agenturet får flere opgaver og beføjelser. Aftalen om ACER blev godkendt med 558 stemmer for, 75 stemmer imod og 31 hverken for eller imod.


Efter afstemningen sagde ordføreren for ACER Morten Helveg Petersen (ALDE, DK): "Europa har i årevis været præget af protektionisme, når det kommer til handel med elektricitet på tværs af grænser. Det har bremset omstillingen til vedvarende energi og dermed klimakampen som sådan. Samtidig har det givet forbrugerne unødigt høje priser og derfor skadet vores konkurrenceevne i Europa. Med denne reform sikrer vi bedre kontrol med at elektricitet produceret i ét land kan forbruges i et andet – så al den gode vindenergi fra Nordsøen kan bruges til at lade elbiler op på tværs af kontinentet. Det er grøn, sund fornuft."


Mere detaljerede oplysninger findes i pressemeddelelsen efter indgåelse af aftalen med medlemslandene.


Næste skridt


Aftalerne skal nu officielt godkendes af EU's ministre og offentliggøres i EU-Tidende, før de kan træde i kraft.