MEP'erne vedtager at begge forældre skal have min. to mdr. betalt forældreorlov  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
MEP'erne vedtager regler til fordel for børn og familielivet og forbedrer ligestillingen - ©AP Images/European Union-EP  
  • Minimum 10 dages fædreorlov betalt på niveau med sygedagpenge
  • Betalt forældreorlov i to måneder til begge forældre
  • Fem dages årlig omsorgsorlov
  • Fleksible arbejdsmønstre, herunder fjernarbejde

Parlamentet har vedtaget nye bestemmelser om fædreorlov og forældreorlov, som ikke kan overdrages, ved den afsluttende afstemning.

Loven, som allerede er uformelt indgået med EU's ministre, fastsætter minimumskrav for alle medlemsstater i et forsøg på at fremme kvinders repræsentation på arbejdspladsen og styrke fædrenes eller en tilsvarende anden forælders rolle i familien. Dette ville være til gavn for børn og familieliv og samtidig afspejle de samfundsmæssige ændringer mere præcist samt fremme ligestilling mellem kønnene. Den blev vedtaget med 490 stemmer for, 82 imod og 48 hverken for eller imod.

Fædre-, forældre- og omsorgsorlov


  • Retten til en betalt fædreorlov på mindst 10 arbejdsdage for fædre (og tilsvarende anden forældre hvis anerkendt i den nationale lovgivning) bevilges i forbindelse med fødslen og en løn svarende til min. niveauet for løn under sygdom udbetales.

  • Retten til to måneders ikke-overførbar og betalt forældreorlov til begge forældre. Denne orlov bør være en individuel ret, der skaber de rette betingelser for en mere afbalanceret fordeling af omsorgsforpligtelser inden for familien.

  • Medlemsstaterne fastsætter selv et passende niveau for betaling eller godtgørelse for de to måneders forældreorlov, idet der skal tages hensyn til, at anvendelse af forældreorlov ofte fører til tab af indkomst for familien og et højere betalt familiemedlem (som ofte er mand) bør have reel mulighed for at kunne gøre brug af denne ret.

  • Medlemsstaterne skal tilbyde mindst 5 dage om året til omsorgsorlov for arbejdstagere, der yder personlig pleje til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand, og som har en alvorlig lidelse eller aldersrelateret funktionsnedsættelse.

Medlemslande, der allerede har generøse ordninger for forældreorlov og hvor hver arbejdende forælder modtager en ydelse på mindst 65% af deres nettoløn i mindst 6 måneder, kan beslutte at fastholde et sådant system.

Fleksible arbejdstider

Erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner vil kunne anmode om en justering af deres arbejdsmønstre, herunder om muligt gennem fjernarbejde eller fleksible arbejdstider. Arbejdsgivere kan, når de overvejer fleksible arbejdsanmodninger, tage hensyn til ikke blot deres egne ressourcer og operationelle kapacitet, men også til de specifikke behov hos en forælder til børn med handicap og langvarig sygdom og hos enlige forsørgere.

Citat

Ordfører David Casa (PPE, MT) sagde: "Denne lov giver mere ligestilling mellem mænd og kvinder og en bedre ansvarsfordeling. Kvinder har lidt af manglende ligestilling, der fører til forskelle i lønninger og pension. Nu vil de blive støttet for at komme ind på arbejdsmarkedet og nå deres fulde potentiale, mens fædre vil få en større rolle i deres børns opdragelse. Direktivet gavner også familiemedlemmer, der tager sig af den ældre generation. Det er godt for mænd, kvinder, familier og økonomien."

Næste skridt

Direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne har tre år til at implementere reglerne i deres nationale lovgivning.