Naturgas: EU's regler skal også omfatte rørledninger ind i EU beslutter MEP’erne 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Gasrørledninger fra lande uden for EU vil nu være omfattet af EU-retten
  • Juridisk klarhed for eksisterende og fremtidig gasinfrastruktur fra lande uden for EU
  • Klare procedurer for, hvornår Kommissionen kan give undtagelser

For at skabe juridisk klarhed for operatører og konkurrencedygtig gasforsyning godkendte MEP'erne nye regler for at sikre, at gasrørledninger fra ikke-EU lande også skal overholde EU’s love.

Medlemmerne vedtog torsdag en revision af EU's regler for gasmarkedet med 465 stemmer for, 95 imod og 68 hverken for eller imod. Reformen skal sikre, at EU's regler (herunder EU's konkurrenceregler) gælder for alle gasrørledninger uanset om de er intra-EU eller har deres oprindelse uden for EU.


Et mere konkurrencedygtigt gasmarked i EU til gavn for forbrugerne


De ændrede regler vil skabe et mere konkurrencedygtigt gasmarked i EU ved at sikre, at ejerskabet af rørledninger, der kommer ind i EU, er adskilt fra selve gasforsyningen. Rørledninger skal desuden være tilgængelige for andre operatører, hvilket allerede er tilfældet for EU's interne gasrørledninger. Forbrugerne vil få gavn af mere konkurrence og dermed lavere priser.


Denne revision præciserer også den retlige ramme for fremtidige rørledningsprojekter med lande uden for EU, herunder med Det Forenede Kongerige, når landet ikke længere er medlem af EU.


Strenge betingelser for undtagelser for nye gasrørledninger fra ikke-EU lande


De ændrede regler giver EU enekompetence, når det gælder aftaler om nye gasledninger med lande uden for EU, også med hensyn til at give undtagelser fra de gældende regler. Kommissionen kan bemyndige den medlemsstat, i hvilken dennes første indrejsested befinder sig, til at indlede forhandlinger om levering af gas fra en ny rørledning fra et land uden for EU, medmindre den mener, at dette er i strid med EU-retten eller er til skade for konkurrencen eller forsyningssikkerheden. Dette medlemsland hører andre berørte EU-lande, før den foreslår en eventuel undtagelse fra EU-reglerne, og det er herefter op til Kommissionen at beslutte, om den vil acceptere undtagelsen.


For eksisterende rørledninger (forbundet med EU-rørledninger før dette direktivs ikrafttræden) kan en medlemsstat inden for et år efter direktivets ikrafttræden træffe afgørelse om en undtagelse, hvis den ikke er skadelig for konkurrencen.


Citat


Efter afstemningen sagde ordfører Jerzy Buzek (PPE, PL): "mange profitorienterede interessenter ønskede at se forhandlingerne om gasdirektivet fejle, da EU's regler så ikke ville finde anvendelse på gasrørledninger fra lande uden for EU. Men hvad der ville bringe fortjeneste for nogle få, ville medføre et tab på flere niveauer for vores borgere og energiunionen som helhed. Fra nu af skal alle fremtidige gasrørledninger fra lande uden for EU, herunder Nord Stream 2, overholde EU-reglerne. Det giver en stærkere energiforsyningssikkerhed på vores kontinent. Dette har altid været det vigtigste mål for Europa-Parlamentet, og det glæder mig, at vi har opnået det.”


Næste skridt


Efter EU-ministrenes formelle godkendelse vil direktivet blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage senere. Medlemsstaterne har ni måneder til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med dette direktiv.

Baggrund


EU importerer i øjeblikket over 70% af sit naturgasforbrug hovedsagelig fra Norge, Rusland og Algeriet, overvejende via rørledninger.