Parlamentet reducerer risiciene for EU's banker og beskytter skatteyderne 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Styrkelse af EU's banksystem
  • Klar køreplan for bankernes håndtering af tab
  • Skatteyderne beskyttes for tab

Parlamentet vedtog tirsdag tiltag, der reducerer risiciene i banksystemet og tager vigtige skridt mod oprettelsen af bankunionen.

De nye regler godkendt af Parlamentet, og som allerede er aftalt uformelt med medlemsstaterne, vedrører tilsynsmæssige krav for at gøre bankerne mere modstandsdygtige. Dette skal bidrage til at sætte skub i EU's økonomi ved at øge lånekapaciteten og skabe mere likvide kapitalmarkeder og giver en klar køreplan for banker til at håndtere tab uden at skulle ty til skatteyderfinansierede redningsaktioner.

Proportionalitet

For at sikre, at bankerne behandles i overensstemmelse med deres risikoprofiler og betydning, sikrede MEP'erne, at "små og ikke-komplekse enheder" ville blive underlagt forenklede krav, navnlig med hensyn til indberetning og til at afsætte færre midler til dækning af eventuelle tab. Systemisk vigtige banker vil imidlertid skulle have betydeligt mere kapitalgrundlag til at kunne dække deres eventuelle tab for at styrke princippet om ”bail-in” (tab pålægges bankernes investorer (f.eks. aktionærer og kreditorer) for at undgå konkurs i stedet for skatteyderbetalt rekapitalisering) i EU.

Lån til små og mellemstore virksomheder

Da små og mellemstore virksomheder (SMV'er) har en lavere systemisk risiko end store virksomheder, vil kapitalkravene for bankerne være lavere, når de låner til SMV'er. Dette bør betyde, at långivningen til SMV'er vil stige.

Peter Simon (S & D, DE), ordfører for tilsynskravene (CRD-V/CRR-II), sagde:

"I fremtiden vil bankerne være underlagt strengere regler for gearing og langsigtet likviditet. Bæredygtighed er også vigtigt, da bankerne er nødt til at tilpasse deres risikostyring til de risici, der skyldes klimaændringer og energiomstillingen."

Undgå skatteyderbetalte redningsforanstaltninger

Parlamentet har godkendt direktivet om genopretning og afvikling af banker (BRRD) og forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (SRMR), hvilket betyder, at de internationale standarder for tabsabsorbering og rekapitalisering skal indarbejdes i EU-lovgivningen.

Denne nye lovgivning om en klar køreplan for banker med henblik på at håndtere tab bør sikre, at de har tilstrækkelig kapital og ”bail-inable” gæld, så det ikke fører til skatteyderbetalte redningspakker og der fastsættes betingelser for rettidige afhjælpende foranstaltninger.

Betalingens henstand

De nye regler for anvendelse af "betalingshenstand" vil suspendere betalinger fra banker, der er i vanskeligheder. Denne beføjelse kan aktiveres, når det er fastslået, at banken er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvis der ikke er nogen umiddelbart tilgængelig privat foranstaltning til forebyggelse af fejlen. Den gør det muligt for afviklingsmyndigheden at fastslå, om det er i offentlighedens interesse at sætte banken i afvikling i stedet for insolvens. Anvendelsesområdet for moratoriet vil være forholdsmæssigt afpasset og skræddersyet til en konkret sag. Hvis afviklingen af en nødlidende eller forventeligt nødlidende bank ikke er i offentlighedens interesse, bør det afvikles på en velordnet måde i overensstemmelse med national lovgivning.

Beskyttelse

Endelig sikrede Parlamentet bestemmelser til beskyttelse af små investorer mod bankgæld, der kan være omfattet af bail-in, f.eks. obligationer udstedt af en bank, når det ikke er et egnet detailinstrument for dem. Finansielle kontrakter, der er omfattet af ikke-EU landes lovgivning i EU, skal have en klausul, der anerkender, at de er omfattet af afviklingsreglerne om bail-in og moratorium.

Gunnar Hökmark (EPP, SE), ordføreren for BRRD/SRMR, udtalte: "Dette er et meget vigtigt skridt henimod fuldførelsen af bankunionen og i nedbringelsen af risiciene i det finansielle system. Den nye lov er afbalanceret, da den fastsætter krav til banker, men samtidig sikrer, at bankerne kan spille en aktiv rolle med hensyn til at finansiere investeringer og vækst.