Brexit: Det nye Europa-Parlament bekræfter sin uforbeholdne støtte til EU's holdning 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • MEP'erne gav tilsagn om at afvise enhver udtrædelsesaftale, der ikke indeholder en bagstopperordning
  • Forlader UK EU uden en aftale, hviler ansvaret herfor udelukkende på den britiske regering
  • Endnu en betinget forlængelse af fristen i artikel 50 er mulig, hvis Det Forenede Kongerige anmoder herom
Michel Barnier taler til MEP'erne i Parlamentets plenarsal i Strasbourg under Brexit-debatten d. 18. september.  

Udtrædelsesaftalen er retfærdig, afbalanceret og giver juridisk sikkerhed, siger MEP'erne i en beslutning, hvori de gentager Parlamentets støtte til et brexit under velordnede forhold.

Europa-Parlamentet støtter fortsat brexit under velordnede forhold på grundlag af den allerede forhandlede udtrædelsesaftale bekræftede medlemmerne af Europa-Parlamentet på ny i den beslutning, der blev vedtaget i dag med 544 stemmer for, 16 imod og 38 hverken for eller imod.


Dokumentet understreger også, at den eksisterende udtrædelsesaftale er retfærdig og afbalanceret, samtidig med at både de britiske "røde linjer" og EU's principper respekteres fuldt ud;


Retssikkerhed


Parlamentet understreger, at aftalen beskytter europæiske og britiske borgeres rettigheder og livsvalg, og fastlægger en samlet finansiel afregning med Det Forenede Kongerige samt imødekommer Det Forenede Kongeriges anmodning om en overgangsperiode. Dertil kommer, at udtrædelsesaftalen giver en nødvendig bagstopperordning med henblik på at sikre status quo i Irland ved at beskytte Langfredagsaftalen og sikre samarbejdet mellem nord og syd.


I beslutningen bekræfter medlemmerne, at de vil være rede til at vende tilbage til det oprindelige forslag fra EU om en bagstopperordning for Nordirland; de er også åbne for at undersøge "alternative løsninger", hvis de er juridisk og operationelt troværdige og i overensstemmelse med EU's vejledende principper for brexit-forhandlingerne. MEP'erne understreger imidlertid, at de ikke vil give samtykke til en udtrædelsesaftale uden en bagstopper.


Ansvaret for "no-deal" hviler udelukkende på UK


Hvad angår den seneste udvikling i Det Forenede Kongerige, påpeger MEP'erne, at det fulde ansvar for en "no-deal" og de alvorlige konsekvenser, det vil få, hviler udelukkende på den britiske regering.


Parlamentet understreger også, at Det Forenede Kongeriges forpligtelser og tilsagn om en finansiel løsning, beskyttelse af borgernes rettigheder og overholdelse af Langfredagsaftalen også gælder i tilfælde af en "no-deal", og er nødvendige forudsætninger for Parlamentets godkendelse af eventuelle fremtidige EU-britiske aftaler.


I lyset heraf glæder medlemmerne sig over, at EU-institutionerne og medlemslandene har vedtaget foranstaltninger og beredskabsplaner i tilfælde af brexit uden en aftale.


Borgerne er fortsat Parlamentets hovedprioritet


Det er fortsat Parlamentets højeste prioritet at sikre EU-borgernes rettigheder og livsvalg i Det Forenede Kongerige såvel som britiske statsborgere i EU, idet medlemmerne af Europa-Parlamentet udtrykker bekymring over gennemførelsen af den britiske tilflytterordning. MEP'erne tilskynder også de øvrige 27 medlemslande til at anvende en generøs og konsekvent tilgang i denne henseende og til at skabe retssikkerhed for britiske statsborgere med bopæl i hele EU.


En betinget forlængelse


Medlemmerne er åbne over for en eventuel forlængelse af artikel 50-forhandlingsperioden, hvis Det Forenede Kongerige anmoder herom, forudsat at det er berettiget og har et særligt formål, f.eks. for at undgå et brexit uden en aftale, afholdelse af parlamentsvalg eller en folkeafstemning, tilbagekaldelse af artikel 50 eller godkendelse af udtrædelsesaftalen. De tilføjer også, at en forlængelse ikke bør påvirke EU-institutionernes arbejde og funktionsmåde.


Baggrund


Efter Det Europæiske Råds ekstraordinære topmøde den 10. april 2019 accepterede UK's anmodning om at forlænge fristen i artikel 50, står Det Forenede Kongerige for øjeblikket til at forlade EU senest den 31. oktober 2019.


Næste skridt


Beslutningen bekræfter det nye Europa-Parlamentets støtte til den nuværende EU-strategi forud for det afgørende topmøde mellem EU's stats- og regeringschefer. Enhver udtrædelsesaftale og fremtidig associeringsaftale eller international aftale med Det Forenede Kongerige skal godkendes af Europa-Parlamentet.