COVID-19: MEP’erne opfordrer til en stor genopretningspakke og solidaritetsfond 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Et fælles europæisk svar på COVID-19 er af afgørende betydning, også for tiden efter nedlukningen.
  • Den økonomiske reform bør omfatte ”genopretningsobligationer”, der garanteres af EU's budget
  • Opfordrer til ny solidaritetsfond for coronavirus på mindst 50 mia. EUR
  • MEP'erne er dybt kritiske over for den seneste politiske udvikling i Ungarn og Polen
Nogle MEP'ere deltog hjemmefra i debatten om EU's svar på COVID-19 i plenarsalen i Bruxelles.  

Europa-Parlamentet ønsker en omfattende genopretningspakke, der skal støtte den europæiske økonomi efter COVID-19-krisen, herunder obligationer, der garanteres af EU-budgettet.

I en resolution, som blev vedtaget fredag, glæder Parlamentet sig over EU's finanspolitiske foranstaltninger og likviditetsstøtte til at håndtere pandemien. Ud over det, der allerede er gjort, mener MEP’erne Europa har brug for en massiv genopretnings- og genopbygningspakke, der skal finansieres via et øget langsigtet EU-budget (MFF), eksisterende EU-midler og finansielle instrumenter såsom ”genopretningsobligationer”, der garanteres af EU-budgettet. Den bør dog ikke inddrage gensidiggørelse af eksisterende gæld, men fokusere på fremtidige investeringer. Den europæiske grønne aftale og den digitale omstilling bør stå i centrum for at genstarte økonomien, siger MEP'erne.

EU-coronavirussolidaritetsfond

Medlemmerne af Europa-Parlamentet opfordrer også til en permanent europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning og ønsker at oprette en EU-coronavirussolidaritetsfond på mindst 50 mia. EUR. Denne fond skal støtte de finansielle tiltag, der gennemføres af sundhedssektoren i alle medlemslande under den nuværende krise, samt fremtidige investeringer med henblik på at gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige og mere fokuserede på dem, der har størst behov.

Styrkelse af EU's beføjelser i forbindelse med grænseoverskridende sundhedstrusler

Det er absolut nødvendigt med en fælles europæisk indsats til bekæmpelse af COVID-19-pandemien. Ikke alene skal EU komme stærkere ud af denne krise, dens institutioner skal også udstyres med beføjelser til at handle, når der opstår grænseoverskridende sundhedstrusler. Dette ville sætte dem i stand til at koordinere indsatsen på europæisk plan hurtigst muligt og stille de nødvendige ressourcer til rådighed for dem, hvor der er mest brug for dem, hvad enten det er materialer som ansigtsmasker, åndedrætsværn, lægemidler eller økonomisk støtte.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet giver også udtryk for deres støtte til at øge EU's produktion af vigtige produkter som lægemidler, lægemiddelbestanddele, medicinsk udstyr, og andre produkter, så EU er bedre forberedt på fremtidige globale chok.

Grænser må forblive åbne for vigtige produkter

De insisterer på, at grænserne i EU skal holdes åbne for at sikre, at lægemidler og værnemidler, medicinsk udstyr, fødevarer og andre vigtige varer kan cirkulere. EU's indre marked er kilden til "vores kollektive velstand" og det er et nøgleelement til den umiddelbare og vedvarende reaktion på COVID-19-udbruddet, siger MEP'erne.

Parlamentet opfordrer også til, at der oprettes en europæisk sundhedsreaktionsmekanisme for at sikre en bedre samlet og koordineret forberedelse af og reaktion på enhver type sundhedsmæssig krise, der måtte opstå i EU. Fælles udstyr, materialer og lægemidler kan dermed hurtigt mobiliseres for at redde liv. MEP'erne ønsker også yderligere EU-finansiering af forskning med henblik på at hurtigst muligt at finde en vaccine.

Koordineret tilgang for tiden efter nedlukningen

Medlemmerne understreger endvidere behovet for en koordineret EU-tilgang for tiden efter nedlukningen for at undgå en genopblussen af virussen. De opfordrer indtrængende EU-landene til i fællesskab at udvikle kriterier for ophævelse af karantænen og andre nødforanstaltninger, og opfordrer Kommissionen til at iværksætte en effektiv exitstrategi, der omfatter testning i stor målestok og personlige værnemidler til det størst mulige antal borgere.

Retsstatsprincippet og demokrati under i COVID-19 Europa: Ungarn, Polen

MEP'erne giver også udtryk for deres stærke bekymring over de skridt, som den ungarske regering har taget for at forlænge landets undtagelsestilstand på ubestemt tid, til at træffe afgørelse ved dekret uden tidsbegrænsning og til at svække det parlamentariske tilsyn. De understreger endvidere, at den polske regerings beslutning om at ændre valgloven er ulovlig og mener, at afholdelse af præsidentvalg midt i en pandemi er uforenelig med europæiske værdier.

De opfordrer Kommissionen til hurtigt at vurdere, om de nødforanstaltninger, der er truffet, er i overensstemmelse med EU-traktaterne, og til at gøre brug af alle tilgængelige EU-værktøjer og sanktioner for at imødegå denne alvorlige og vedvarende overtrædelse, herunder budgetmæssige. De opfordrer Rådet til at sætte drøftelserne og procedurerne vedrørende de igangværende artikel 7-procedurer mod Polen og Ungarn tilbage på dagsordenen.

Europæisk informationskilde til bekæmpelse af desinformation

Endelig understreges det i beslutningen, at desinformation om COVID-19 udgør et alvorligt folkesundhedsproblem. EU bør derfor oprette en europæisk informationskilde for at sikre, at alle borgere har adgang til nøjagtige og verificerede oplysninger. Medlemmerne af Europa-Parlamentet opfordrer også udbydere af sociale medier til proaktivt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at standse misinformation og hadefuld tale i forbindelse med coronavirus.

Teksten blev vedtaget med 395 stemmer for, 171 imod og 128 hverken for eller imod.

Klik på navnene på de enkelte talere for at se deres indlæg

Åbningstale ved Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Åbningstale ved Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd

Esteban González Pons (EPP, ES)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Campomenosi (ID, IT)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Manon Aubry (GUE/NGL, FR)

Maroš Šefčovič, næstformand i Europa-Kommissionen