COVID-19: EU øger indsatsen for at afbøde virkningerne af krisen 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Maksimal fleksibilitet til at kanalisere EU-strukturfondsmidler, som endnu ikke er brugt, til at bekæmpe COVID-19's indvirkning på borgerne
  • Øget støtte til EU's fiskere, akvakulturbrugere og fødevareproducenter
  • Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede vil fortsat yde bistand, hvor der er mest brug for det
MEP’erne stemmer fra distancen under COVID-19-krisen. © European Union 2020 - EP  

Europa-Parlamentet har vedtaget yderligere foranstaltninger, således at EU-finansieringen kan bevilges med det samme og med særlig fleksibilitet for at bekæmpe COVID-19-pandemien.

Under fredagens ekstraordinære plenarforsamling godkendte Europa-Parlamentet "Corona Response Investment Initiative Plus" (CRII +), foreslået af Kommissionen den 2. april.


De godkendte forslag er:


Specifikke foranstaltninger, således at EU-midler kan anvendes mere fleksibelt. De vedtagne foranstaltninger vil gøre det muligt for medlemsstaterne at overføre midler mellem de tre vigtigste samhørighedsfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden), mellem de forskellige regionskategorier og mellem fondenes specifikke prioriterede områder.


Undtagelsesvis vil det være muligt med 100% EU-finansiering af COVID-19-relaterede programmer under samhørighedspolitikken i regnskabsåret startende 1 juli 2020 og afsluttes 30 juni 2021. Foranstaltningerne forenkler også godkendelsen af programmer for at fremskynde gennemførelsen, gøre det lettere at anvende finansielle instrumenter og forenkle kontrollen.


Nye regler vil give landmænd mulighed for at opnå lån eller garantier på gunstige vilkår til dækning af deres driftsomkostninger på op til 200,000 EUR. Uudnyttet landbrugsrelateret finansiering under landdistriktsprogrammet vil også kunne anvendes til at bekæmpe COVID-19. Forslaget blev vedtaget med 689 stemmer for, 6 stemmer imod og én hverken for eller imod.


Særlige foranstaltninger til afbødning af virkningerne af COVID-19 i fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne omfatter støtte til fiskere, der midlertidigt skal indstille driften, økonomisk støtte til akvakulturproducenter, når produktionen suspenderes eller reduceres, støtte til producentorganisationer til midlertidig oplagring samt en mere fleksibel omfordeling af nationale driftsfonde.


Medlemmerne godkendte også efter en uformel aftale med Rådet en række forbedringer, der vil gøre det muligt at yde støtte til nye fiskere og fiskere til fods (dvs. fiskere uden båd). Disse forbedringer vil også give budgetmæssig fleksibilitet lande, der har opbrugt alle tildelte midler. Det ændrede forslag blev vedtaget med 671 stemmer for, 10 imod og 15 hverken for eller imod.


Særlige foranstaltninger til sikring af den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst stillede fortsat fungerer. Foranstaltningerne omfatter muligheden for at finansiere køb af beskyttelsesudstyr til arbejdstagere og frivillige, midlertidig 100% EU-finansiering og lettere rapportering og revisionsforanstaltninger under COVID-19-krisen.


Efter en uformel aftale med Rådet godkendte MEP'erne også, at det bliver gjort muligt at yde støtte ved hjælp af nye metoder, f.eks. via elektroniske eller papirkuponer, for at garantere sikkerheden for alle, der er involveret i operationerne, og for at nå ud til de mest sårbare og udstødte. De godkendte foranstaltninger har til formål at beskytte de mest sårbare personer mod at blive ofre for COVID-19 og at sikre, at fødevarehjælp og elementær materiel bistand stadig når ud til dem, samtidig med, at der holdes behørig afstand. Det ændrede forslag blev vedtaget med 686 stemmer for, 7 imod og 3 hverken for eller imod.


Næste skridt


Rådet skal formelt godkende Parlamentets holdning. De vedtagne foranstaltninger træder i kraft, når de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i de kommende dage.