Parlamentet vedtager omfattende reform af vejtransportsektoren 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Forbedrede arbejdsvilkår for chauffører 
  • Klare regler for udstationering af chauffører 
  • Bedre håndhævelse for at bekæmpe ulovlig praksis 
De reviderede regler for vejtransportsektoren skal sikre en mere fair konkurrence mellem operatørerne ©Adobe Stock/thomaslerchphoto  

Parlamentet støtter reviderede regler, der skal forbedre chaufførers arbejdsvilkår og sætte en stopper for konkurrenceforvridning inden for vejtransport.

Medlemmer af Europa-Parlamentet godkendte onsdag aften alle tre retsakter i den form, de blev vedtaget af EU's ministre i april 2020. Den politiske aftale med Rådet blev indgået i december 2019.


De reviderede regler for udstationering af chauffører, deres køre- og hviletider og bedre håndhævelse af cabotagereglerne (dvs. godstransport, der udføres på midlertidig basis af ikkehjemmehørende vognmænd i et værtsland) har til formål at sætte en stopper for konkurrenceforvridning i vejtransportsektoren og sikre chaufførerne forbedrede hviletider.


Bedre arbejdsvilkår for chauffører

De nye regler vil bidrage til at sikre en forbedring af hviletiderne og gøre det muligt for chaufførerne at tilbringe mere tid hjemme. Virksomhederne skal lægge deres tidsplaner på en sådan måde, at chauffører inden for international godstransport kan vende hjem med jævne mellemrum (hver tredje eller fjerde uge afhængigt af arbejdsplanen). Den obligatoriske ugentlige hviletid kan ikke tages i førerhuset. Hvis denne hviletid ikke tages hjemme, skal virksomheden betale indkvarteringsomkostningerne.

En mere fair konkurrence og bekæmpelse af ulovlig praksis

Lastbilernes takografer vil blive benyttet til at registrere, når grænser krydses. Formålet hermed er at bekæmpe svig. For at forhindre systematisk cabotagekørsel skal der gå fire dage mellem to cabotagekørsler i samme land med samme køretøj.

For at bekæmpe brugen af postkasseselskaber skal vejtransportvirksomheder kunne dokumentere, at de er aktive i væsentligt omfang i den medlemsstat, hvor de er registreret. De nye regler vil også kræve, at lastbiler vender tilbage til virksomhedens driftscenter hver ottende uge. Brug af lette erhvervskøretøjer på over 2,5 ton vil også være underlagt EU's regler for transportvirksomheder, hvilket f.eks. betyder, at varevognene skal udstyres med en takograf.


Klare regler for udstationering af chauffører for at sikre lige løn


De nye regler vil udgøre et klart lovgrundlag for at forhindre forskellige nationale tilgange og sikre chaufførerne en rimelig løn. Reglerne om udstationering vil gælde for cabotagekørsel og international transport, men ikke for transitkørsel, bilaterale transporter og bilaterale transporter med to ekstra læsse- eller lossesteder.Næste skridt


De vedtagne regler træder i kraft, når de er offentliggjort i EU-Tidende, hvilket sker inden for de kommende uger.


Reglerne for udstationering finder anvendelse 18 måneder efter retsaktens ikrafttræden. Reglerne for hviletider, herunder at chaufførerne skal vende hjem, finder anvendelse 20 dage efter offentliggørelsen af retsakten. Reglerne om lastbilernes tilbagevenden og andre ændringer af reglerne om markedsadgang finder anvendelse 18 måneder efter retsaktens ikrafttræden.