Kompromis om EU's langsigtede budget: € 16 mia. mere til centrale EU programmer 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Borgerne vil få gavn af markant øget budget til EU's flagskibsprogrammer som sundhed, Horizon Europe (forskning), Erasmus + 
  • Juridisk bindende køreplan for indførelse af nye EU-indtægter 
  • Parlamentets rolle i kontrollen med genoprettelsesfonden styrket 
  • Stærkere bestemmelser for biodiversitet og kønsaspektet 

Europa-Parlamentets budgetforhandlere og Rådets formandskab har indgået et kompromis om en politisk aftale om fremtidig EU-finansiering.

Efter 10 ugers intense forhandlinger, nåede Parlamentets budgetforhandlere tirsdag til enighed med Rådets formandskab om en skitse til en aftale om den næste flerårige finansielle ramme (FFR 2021-2027) og nye egne indtægter. Begge institutioner skal officielt godkende kompromiset.


Parlamentet forhandlede sig frem til yderligere 16 mia. EUR i tillæg til den pakke, som stats- og regeringscheferne nåede til enighed om på deres topmøde i juli. 15 mia. EUR vil blive brugt til at styrke flagskibsprogrammerne for at beskytte borgerne mod den nuværende Covid-19-pandemi, skabe muligheder for den næste generation og bevare de europæiske værdier. En mia. EUR sættes til side til håndtering af fremtidige behov og kriser.


Parlamentets højeste prioritet var at sikre et øget budget for flagskibsprogrammerne, som var i fare for at blive underfinansieret under Det Europæiske Råds aftale fra juli 2020, hvilket bragte EU's forpligtelser og prioriteter, navnlig den grønne aftale og den digitale dagsorden, i fare.


De ekstra midler vil hovedsagelig komme fra konkurrencebøder (som virksomheder skal betale, når de ikke overholder EU-reglerne), i overensstemmelse med Parlamentets mangeårige anmodning om, at de penge, der genereres på EU-niveau, bør forblive på EU-budgettet.


Takket være dette kompromis sikrer Europa-Parlamentet i faste priser blandt andet en tredobling af beløbet afsat til EU4Health, samt hvad der svarer til yderligere et års finansiering af Erasmus+, og at finansiering til forskning fortsat vil stige.


Nye egne indtægter


Forhandlerne blev enige om princippet om, at mellem- og langsigtede omkostninger ved tilbagebetaling af gæld fra genopretningsfonden hverken bør ske på bekostning af veletablerede investeringsprogrammer i den flerårige finansielle ramme eller resultere i langt højere BNI-baserede bidrag fra medlemsstaterne. Derfor har Europa-Parlamentets forhandlere udarbejdet en køreplan for indførelsen af nye egne indtægter i løbet af de næste syv år. Denne køreplan er indarbejdet i "den interinstitutionelle aftale" som en juridisk bindende tekst. Ud over en afgift på plastikemballage fra 2021 så omfatter køreplanen egne indtægter fra EU’s emissionshandelssystem (fra 2023, eventuelt kombineret med en CO2-grænsetilpasningsmekanisme), en digital afgift (fra 2023) og egne indtægter fra finansielle transaktioner samt et finansielt bidrag knyttet til erhvervssektoren eller et nyt fælles selskabsskattegrundlag (fra 2026).


Kontrol af, hvordan næste generation af EU-midler bruges: styrkelse af den budgetmæssige kontrol


Med hensyn til udgifterne til den næste generation af EU-midler sikrede Parlamentet, at de tre institutioner mødes regelmæssigt for at vurdere gennemførelsen af de midler, der stilles til rådighed i henhold til artikel 122. Udgifterne vil blive afholdt på en gennemsigtig måde, og Parlamentet vil sammen med Rådet kontrollere eventuelle afvigelser fra tidligere aftalte planer.


Genopretningsinstrumentet (Next Generation EU) er baseret på en artikel i EU-traktaten (artikel 122 i TEUF), som ikke giver Europa-Parlamentet nogen rolle. Europa-Parlamentets forhandlere har også opnået en ny procedure, der etablerer en "konstruktiv dialog" mellem Parlamentet og Rådet på grundlag af en vurdering fra Kommissionen med henblik på at nå til enighed om de budgetmæssige konsekvenser af ethvert forslag til ny retsakt på grundlag af artikel 122.


Horisontale spørgsmål: mål for biodiversitet, køn og lige muligheder


Der vil blive gennemført bedre metoder til måle finansiering af klima og biodiversitet for at sikre, at mindst 30% af det samlede beløb af EU’s budget og genopretningsfonden støtter klimamålene, og for at sikre at 7,5% af de årlige udgifter fra 2024 skal støtte biodiversitetsmålene og 10% fra og med 2026.


En anden horisontal prioritet i FFR vil være at fremme ligestilling og ”mainstreaming”, ledsaget af en grundig kønsspecifik konsekvensanalyse og overvågning af programmerne.Parlamentets forhandlingsteam for det næste langsigtede EU-budget og reformen af egne indtægter

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), formand for Budgetudvalget

Jan Olbrycht (EPP, PL), FFR-medordfører

Margarida Marques (S & D, PT), FFR-medordfører

José Manuel Fernandes (PPE, PT), medordfører for egne indtægter

Valérie Haget (RENEW, FR), medordfører for egne indtægter

Rasmus Andresen (Greens/ALE, DE)


Følg dem på Twitter herCitater


Find erklæringerne fra Parlamentets forhandlere herBaggrundsinformation


Dette udkast til en aftale, der er indgået mellem EP's forhandlingsteam og Rådets formandskab, skal stadig godkendes af Rådet, Parlamentets formand og gruppeformændene samt Budgetudvalget og plenarforsamlingen.