EU4Health: MEP’erne baner vejen for et effektivt EU-sundhedsprogram 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Oprettelse af en europæisk sundhedsberedskabsmekanisme, der skal sætte EU i stand til at reagere mere effektivt 
  • Behov for et europæisk overvågnings-, rapporterings- og indberetningssystem til at afhjælpe mangler på lægemidler og medicinsk udstyr 
  • Støtte til digitaliseringen af sundhedspleje ved hjælp af en europæisk elektronisk patientjournal 
MEP'erne ønsker at styrke sundhedssystemerne for at gøre dem mere modstandsdygtige i tilfælde af kriser som covid-19. ©Philippe LOPEZ/AFP  

Behov for et ambitiøst EU-sundhedsprogram for at afhjælpe de mangler, covid-19 har afdækket, og for at ruste sundhedssystemer til at håndtere fremtidige trusler mod folkesundheden.

Fredag vedtog Parlamentet med 615 stemmer for, 34 stemmer imod og 39 hverken/eller sin holdning til Kommissionens forslag om at intensivere EU's indsats inden for sundhedssektoren ved hjælp af det såkaldte "EU4Health-program".


Covid-19 har ifølge parlamentsmedlemmerne blotlagt et presserende behov for et ambitiøst EU-program, der skal sikre, at de europæiske sundhedssystemer er rustet til at håndtere fremtidige sundhedskriser, så EU kan forblive den sundeste region i verden. Dette ville efter Parlamentets opfattelse ikke have været muligt, hvis budgettet var blevet reduceret til 1,7 mia. EUR, som foreslået af medlemslandene. I det nyligt indgåede kompromis om EU’s langsigtede budget lykkedes det MEP’erne at overbevise medlemslandene om at tredoble programmets budget til 5,1 mia. EUR.


Grænseoverskridende sundhedstrusler


Formålet med EU4Health er at gøre EU bedre forberedt på at imødegå større grænseoverskridende sundhedstrusler og at gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige. EU bør sættes i stand til ikke bare at håndtere fremtidige epidemier, men også langsigtede udfordringer som f.eks. en aldrende befolkning og uligheder på sundhedsområdet.


MEP'erne ønsker desuden at øge samarbejdet på EU-plan for at være bedre forberedt i tilfælde af en sundhedskrise – f.eks. ved at støtte oprettelsen af en europæisk sundhedsberedskabsmekanisme. Der bør ligeledes oprettes en EU-kommunikationsportal for offentligheden med det formål at dele grundigt kontrollerede oplysninger, sende advarsler til europæiske borgere og bekæmpe desinformation. Mandaterne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) bør styrkes.


Sikring af adgang til prismæssigt overkommelige lægemidler og medicinsk udstyr i alle medlemslande


Covid-19-krisen har blotlagt de mange svagheder i de nationale sundhedssystemer, herunder disses afhængighed af import af lægemidler, medicinsk udstyr og personlige værnemidler fra tredjelande. Programmet bør derfor støtte udviklingen af et EU-system til overvågning, rapportering og indberetning af mangler på lægemidler, medicinsk udstyr, vacciner, diagnoseværktøjer og andre sundhedsprodukter. Dette vil forhindre det indre marked i at blive fragmenteret og vil sikre, at de pågældende produkter bliver mere tilgængelige og billigere, og at deres forsyningskæder bliver mindre afhængige af tredjelande.


For at realisere programmets målsætninger foreslås det, at der i højere grad bør være fokus på sygdomsforebyggelse ved at tackle sundhedsmæssige risikofaktorer såsom skadelig brug af alkohol og tobak. Desuden skal sundhedssystemerne gøres mere robuste, og sundhedsplejen skal digitaliseres ved at oprette og anvende den europæiske elektroniske patientjournal. MEP'erne ønsker derudover at opnå universel sundhedsdækning omfattende adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt at styrke EU's bekæmpelse af kræft i samspil med EU's kræfthandlingsplan.


For at sikre, at programmet gennemføres effektivt, foreslår MEP'erne, at der oprettes en styringsgruppe bestående af uafhængige folkesundhedseksperter.


Citat


Efter afstemningen udtalte Parlamentets ordfører Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Rumænien) følgende: "Covid-19-krisen har tydeliggjort behovet for veldefinerede og tilstrækkeligt finansierede sundhedsinstrumenter. Vi er også nødt til at sætte skub i innovationen og generelt investere mere i sundhed. For at blive bedre i stand til at håndtere fremtidige pandemier og sundhedstrusler og for at gøre vores sundhedssystemer mere modstandsdygtige var det af afgørende betydning, at det lykkedes at øge finansieringen af EU4Health-programmet fra 1,7 til 5,1 mia. EUR.”


Næste skridt


Parlamentet er nu klar til at indlede forhandlinger med medlemslandene, så programmet kan gennemføres fra begyndelsen af 2021.


Baggrund


Som led i genopretningsplanen fremlagde Kommissionen den 28. maj 2020 et nyt, selvstændigt EU4Health-program for 2021-2027. Sundhedsprogrammet hørte tidligere under EU's oprindelige langsigtede budget for 2021-2027 som en del af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+).