Europa-Parlamentet godkender det syvårige EU-budget 2021-2027 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Afstemning gør Det Europæiske Råds aftale officiel 
  • MEP'erne forhandlede flere midler til centrale EU-programmer som sundhed, forskning og Erasmus + til gavn for EU's borgere 
  • Juridisk bindende køreplan for indførelse af nye kilder til EU's indtægter vedtaget 
  • Styrkelse af Parlamentets rolle i kontrollen med genopretningsstøtte 
  • Stærkere bestemmelser for biodiversitet og ligestilling 
MEP'erne forhandlede flere midler til EU finansiering af sundhed, forskning, studerende og investeringer i den grønne økonomi ©KT/AFP  

Parlamentet gav onsdag sin godkendelse af den næste flerårige finansielle ramme (FFR), så EU støtte kan nå ud til borgerne fra begyndelsen af næste år.

Onsdag blev den tekst, der blev opnået enighed om med Rådet den 10. november om det langsigtede EU-budget for 2021-2027 godkendt (for: 548, imod: 81, hverken/eller: 66). Teksten vedrørende den interinstitutionelle aftale (IIA) blev godkendt med 550 stemmer for, 72 imod og 73 hverken/eller.

15 Mia. EUR i supplerende bevillinger til centrale EU-programmer


Denne stigning er resultatet af Parlamentets bestræbelser i forhandlingerne på at øge finansieringen til 10 udvalgte EU-flagskibsprogrammer i løbet af de næste syv år for bedre at beskytte borgerne mod covid-19-pandemien, skabe muligheder for den næste generation og bevare europæiske værdier. Takket være Europa-Parlamentet tredobler dette kompromis finansieringen til EU4Health, sikrer hvad der svarer til yderligere et års finansiering af Erasmus+ og sikrer, at forskningsmidlerne fortsat stiger.


  • 11 mia. EUR hentes primært fra bøder i konkurrencesager (som virksomhederne skal betale, når de ikke overholder EU-reglerne) i overensstemmelse med Parlamentets mangeårige anmodning om, at de penge, som EU genererer, bør forblive i EU-budgettet. Disse 11 mia. EUR vil gradvist øge det samlede FFR-loft (fastsat til 1074,3 mia. EUR i 2018-priser) til 1085,3 mia. EUR.

  • 4 Mia. EUR vil blive finansieret via omfordelinger og margener inden for FFR.

  • Derudover vil der blive afsat 1 mia. EUR til at dække eventuelle fremtidige behov og kriser, og de kan også føjes til flagskibsprogrammerne.

Nye egne indtægter


Forhandlerne blev enige i princippet om, at de mellem- til langsigtede omkostninger til tilbagebetaling af gælden fra genopretningsfonden hverken bør ske på bekostning af veletablerede investeringsprogrammer i FFR eller resultere i langt højere BNI-baserede bidrag fra medlemsstaterne. Derfor har Parlamentets forhandlere udarbejdet en køreplan for indførelse af nye egne indtægter, der skal indgå i EU-budgettet i løbet af de næste syv år.


Denne køreplan er en del af den "interinstitutionelle aftale", som er en juridisk bindende tekst. Ud over bidraget fra 2021, der er baseret på, hvor meget ikke-genanvendt plast et land har, omfatter køreplanen en egen indtægt baseret på emissionshandelssystemet ETS (fra 2023, muligvis knyttet til en CO2-grænsejusteringsmekanisme). Det omfatter også en digital afgift (fra 2023) og egne indtægter baseret på finansielle transaktioner samt et finansielt bidrag, som erhvervslivet skal yde, eller et nyt fælles selskabsskattegrundlag (fra 2026).


Parlamentet vil holde øje med, hvordan næste generation af EU-midler anvendes


Hvad angår udgifterne til ”Next Generation” EU-midler, sikrede Parlamentet regelmæssige møder mellem de tre institutioner for at vurdere gennemførelsen af de midler, der blev stillet til rådighed på baggrund af retsgrundlaget i artikel 122. Disse ekstraordinære midler, der stilles til rådighed uden for det almindelige budget for at genstarte økonomien, der er hårdt ramt af pandemien, vil blive brugt på en gennemsigtig måde, og Parlamentet vil sammen med Rådet kontrollere enhver afvigelse fra tidligere aftalte planer.


Genopretningsinstrumentet (Next Generation EU) er baseret på en EU-traktatartikel (artikel 122 i TEUF), som ikke giver Europa-Parlamentet nogen rolle. Parlamentets forhandlere har derfor insisteret på og opnået opbakning til en ny procedure, der etablerer en "konstruktiv dialog" mellem Parlamentet og Rådet. Når Kommissionen har vurderet de budgetmæssige konsekvenser af en foreslået ny retsakt på grundlag af artikel 122, indledes dialogen mellem Parlamentet og Rådet.


Horisontale spørgsmål: biodiversitetsmål, køn og lige muligheder


Der vil blive foretaget en bedre sporing af udgifter for at sikre, at mindst 30% af EU's samlede udgifter i EU-budgettet og Next Generation vil støtte klimabeskyttelsesmålene, og at 7,5% af de årlige udgifter vil blive afsat til biodiversitetsmål fra 2024 og 10% fra 2026.


Ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet vil nu blive prioriteret i FFR gennem en grundig kønsspecifik konsekvensanalyse og overvågning af programmerne.


EP's forhandlingsteam for den næste langsigtede reform af EU's budget og egne indtægter

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), formand for Budgetudvalget

Jan Olbrycht (EPP, PL), medordfører for FFR

Margarida Marques (S & D, PT), FFR-medordfører

José Manuel Fernandes (EPP, portugisisk), egne indtægter-ordfører

Valérie Hayer (RENEW, FR), medordfører for egne indtægter

Rasmus Andresen (De Grønne, DE)Følg dem på Twitter: https: //twitter.com/i/lists/1205126942384676866Citater


Her finder du erklæringerne fra Parlamentets forhandlere.Næste skridt


Rådet for Den Europæiske Union skal formelt godkende FFR-forordningen og den interinstitutionelle aftale, hvorefter de vil blive offentliggjort i EU-Tidende og træde i kraft den 1. januar.