MEP’erne vedtager grønnere midler til udvikling og samarbejde i regionerne  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Største beløb afsat til en pakke af fonde på EU-budgettet for 2021-2027 
  • Fokus på klimaindsats, sociale programmer og bæredygtig byudvikling 
  • Støtte til genopretning efter covid-19-pandemien 
  • Specifikke tiltag til gavn for regioner i udkantsområder 
De nye fonde vil støtte genopretningen efter COVID-19-pandemien, klimaindsatsen og sociale programmer ©EU EC/Matthieu Rondel  

Parlamentet vedtog onsdag tre EU-fonde til at styrke EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighed til i alt 243 milliarder EUR.

Den såkaldte "samhørighedspakke" omfatter målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden samt forordningen om fælles bestemmelser, der er et sæt normer for EU's regional-, samhørigheds- og socialfonde i de næste syv år.

Alle tre forordninger vil blive offentliggjort i EU-Tidende den 30. juni og træde i kraft dagen efter.

De nye fælles bestemmelser indebærer, at både Interreg og Samhørighedsfonde skal afsætte mindst 30% af deres ressourcer til klimaindsatsen, den cirkulære økonomi og investeringer i bæredygtig vækst og jobskabelse. Bestemmelserne indebærer også specifikke tiltag til gavn for SMV'er og afsidesliggende regioner.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

Regional- og Samhørighedsfondene er med deres samlede budget på 243 milliarder EUR (i 2018-priser) det største EU-investeringsredskab og forvalter omtrent en fjerdedel af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

De vil i et forsøg på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien også støtte kultur, bæredygtig turisme og digitalisering samt blive anvendt til at gøre sundhedsvæsenet bedre rustet til kriser.

Investeringer i kernekraft eller fossile brændstoffer er udelukket fra støtte, dog med undtagelse af projekter om naturgas til erstatning for kul, gældende indtil den 31. december 2025.

Nærmere oplysninger her.

Interreg: Støtte til grænseoverskridende projekter og samarbejde i EU's naboregioner

Interreg får et budget på 8,05 milliarder EUR (i 2018-priser) for perioden 2021-2027 med en medfinansieringssats på 80% i alt (85% for regioner i udkantsområder). Midlerne - 3 % højere end i den foregående periode - kommer fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Det grænseoverskridende samarbejde vil modtage 72,2 % af disse midler, mens det tværnationale, tværregionale og de afsidesliggende regioners samarbejde tildeles henholdsvis 18,2 %, 6,1 % og 3,5 %. Op mod 20 % af midlerne under et Interreg-program kan tildeles små projekter.

Nærmere oplysninger her.

Forordningen om fælles bestemmelser

Der er lovgivet om fælles bestemmelser for Regional- og Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling, Den Europæiske Socialfond Plus og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. Tilsammen udgør disse instrumenter med i alt 330 milliarder EUR (i 2018-priser) ca. en tredjedel af EU's samlede budget for 2021-2027.

Det er en forudsætning for at få adgang til midlerne, at EU-landene efterlever EU's charter om grundlæggende rettigheder, FN's mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer samt fremmer ligestilling og bekæmper forskelsbehandling.

Nærmere oplysninger her.

Citater

Citater fra de ansvarlige MEP'er kan findes her.

Baggrund

EU-lovgiverne nåede til politisk enighed om Regional- og Samhørighedsfonden, Interreg og forordningen om fælles bestemmelser i december 2020. Regionaludviklingsudvalget godkendte aftalerne i december og marts, hvorefter Rådet så vedtog sine holdninger ved førstebehandling den 27. maj.