Forordningen om digitale markeder: EP er klar til at forhandle med Rådet  

Pressemeddelelse 
 
 
 • Forordningen skal sætte en stopper for store onlineplatformes urimelige forretningspraksis 
 • Nye forpligtelser og forbud vil være umiddelbart gældende for markedets "gatekeepere" 
 • Reglerne skal håndhæves af Kommissionen i samarbejde med de nationale myndigheder 
 • Parlamentet vil indføre restriktioner for ødelæggende overtagelser af mindre virksomheder 
 • Virksomheder vil kunne idømmes bøder på mellem 4% og 20% af deres samlede omsætning 
DMA’en vil gøre op med unfair praksis fra store onlineplatforme til gavn for forbrugere og virksomheder i det indre marked  

Parlamentet har givet grønt lys til at indlede forhandlinger med medlemslandene om regler for, hvad store onlineplatforme må og ikke må i EU.

Forslaget til forordningen om digitale markeder (DMA) sortlister en række praksisser kendt fra store onlineplatforme, der fungerer som "gatekeepere", og giver Kommissionen mulighed for at foretage markedsundersøgelser og straffe virksomheder, der ikke overholder reglerne.

Forslaget blev vedtaget af Parlamentet med 642 stemmer for, 8 imod og 46 hverken/eller og omfatter nye forpligtelser og forbud, som vil være umiddelbart gældende for store onlineplatforme for at sikre fair og åbne markeder.


Forordningen er rettet mod større virksomheder, der leverer såkaldte centrale platformstjenester. Det er også primært disse digitale tjenester, der er genstand for urimelig forretningspraksis. Det drejer sig blandt andet om onlineformidlingstjenester, sociale netværk, søgemaskiner, operativsystemer, onlinereklame-, cloudcomputing- og videodelingstjenester, så længe udbyderen lever op til definitionen af "gatekeeper". MEP’erne besluttede også at medtage webbrowsere, digitale assistenter og internetforbundet tv i forordningen.


Parlamentets øvrige ændringsforslag har at gøre med definitionen af gatekeepere på baggrund af visse tærskler og listen over forpligtelser og forbud, herunder nye bestemmelser om målrettet reklame og interoperabilitet mellem tjenester. Desuden vil Parlamentet indføre restriktioner for ødelæggende overtagelser af mindre virksomheder og tilpasse EU's håndhævelse af reglerne, de nationale konkurrencemyndigheders rolle og muligheden for at uddele bøder.


Centrale punkter

Europa-Parlamentet foreslår følgende ændringer:


 • De kvantitative tærskler bør forhøjes, så forordningen gælder for virksomheder med en årlig omsætning på mindst 8 mia. EUR i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og en markedsværdi på mindst 80 mia. EUR. Derudover skal virksomhederne levere en central platformstjeneste i mindst tre EU-lande og have mindst 45 millioner månedlige slutbrugere samt mere end 10 000 erhvervsbrugere for at høre ind under forordningen.
 • Der bør fastsættes yderligere krav i forbindelse med anvendelsen af data til målrettet eller mikromålrettet reklame og interoperabilitet mellem tjenester, f.eks. nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester og sociale netværkstjenester.
 • Brugerne bør gives mulighed for, på et hvilket som helst tidspunkt, at afinstallere forudinstallerede softwareapplikationer, f.eks. apps, på centrale platformstjenester.
 • Der bør indføres restriktioner for ødelæggende overtagelser af mindre virksomheder. I tilfælde af systematiske overtrædelser vil Kommissionen kunne begrænse gatekeeperes muligheder for at opkøbe virksomheder inden for de områder, der er nævnt i forordningen, for at afhjælpe eller forhindre yderligere skade på det indre marked. Gatekeepere vil også være forpligtet til at underrette Kommissionen om enhver planlagt fusion.
 • I forslaget definerer Parlamentet også de nationale konkurrencemyndigheders rolle. Håndhævelsen af forordningen overlades til Kommissionen.
 • Whistleblowere skal have mulighed for at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller potentielle overtrædelser af reglerne og samtidig være beskyttet mod repressalier.
 • Hvis en gatekeeper ikke overholder reglerne, skal Kommissionen kunne pålægge virksomheden bøder på "mindst 4% og op til 20%" af dens samlede omsætning på verdensplan i det foregående regnskabsår.

Der kan findes yderligere oplysninger i denne pressemeddelelse.


Citat

Ordfører Andreas Schwab (PPE, Tyskland) udtaler: "Dagens vedtagelse af DMA's forhandlingsmandat sender et stærkt signal: Europa-Parlamentet er imod de unfair handelspraksis, der anvendes af digitale giganter. Vi vil sikre, at de digitale markeder er åbne og konkurrencedygtige. Det er godt for forbrugerne, godt for virksomhederne og godt for digital innovation. Vores budskab er klart: EU vil også håndhæve den sociale markedsøkonomis regler på det digitale område, og det betyder, at lovgiverne dikterer konkurrencereglerne, ikke de digitale giganter".

Næste skridt

Den tekst, der blev vedtaget i dag, vil være Parlamentets mandat til forhandlinger med EU's regeringer. Forhandlingerne vil efter planen blive indledt under det franske formandskab for Rådet i første halvår af 2022. Forordningen om digitale tjenester (DSA) – et sideløbende forslag om regulering af onlineplatforme, som blandt andet er rettet mod ulovligt indhold og algoritmer –sættes til afstemning på plenarforsamlingen i januar.