Ligestilling: bedre arbejdsmarkedsadgang for kvinder og mindre lønforskel 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Den kønsbestemte lønforskel i EU på 14,1% skal mindskes 
  • Der er behov for målrettede tiltag og målrettet lovgivning for at bekæmpe kønsbaseret vold og beskytte ofre 
  • I det nuværende tempo vil det tage EU mindst 60 år at opnå fuld ligestilling mellem kønnene 
I følge ligestillingsindeks er EU mindst 60 år fra at opnå fuldstændig ligestilling mellem kønnene ©AdobeStock/Monster Ztudio  

MEP’erne kræver, at EU og dets medlemslande foreslår konkrete tiltag, som har til formål at beskytte kvinders rettigheder og mindske ulighederne mellem kønnene i EU.

I en ikkelovgivningsmæssig betænkning, som blev vedtaget onsdag med 500 stemmer for, 105 imod og 87 hverken/eller, gentog parlamentsmedlemmerne, at lige løn og lige behandling er afgørende for kvinders lige rettigheder, økonomiske uafhængighed og karrieremuligheder.


Parlamentsmedlemmerne er bekymrede over den fortsatte lønforskel mellem mænd og kvinder i EU (14,1%) og pensionsforskellen (29,5%) samt den hyppige usikkerhed i kvinders arbejdssituation. De opfordrer EU's medlemslande til at træffe praktiske foranstaltninger for at sikre, at kvinder har lige adgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelse, og at de har lige løn og lige rettigheder på arbejdsmarkedet. Dette kan f.eks. håndhæves ved at straffe virksomhederne, hvis de ikke overholder arbejdsmarkedslovgivningen. MEP’erne glæder sig også over Kommissionens forslag til bindende løngennemsigtighedsforanstaltninger, men understreger, at løngennemsigtighed alene ikke er nok til at gøre op med de dybt rodfæstede uligheder mellem kønnene.

Sikring af en balance mellem arbejds- og privatliv

For at sikre, at alle uanset køn har ret til at arbejde og skabe balance mellem deres arbejdsliv og privatliv, opfordrer parlamentsmedlemmerne EU og dets medlemslande til yderligere at styrke rettighederne til barselsorlov for mødre og fædre ved at forbedre udbuddet af perioder med lige og fuldt betalt orlov. De ønsker fleksible arbejdsordninger efter barselsorlov for mødre og fædre og forældreorlov og flere investeringer i lokale børnepasningsordninger af høj kvalitet.

Udryddelse af vold mod kvinder

MEP’erne noterer sig, at pandemien og de dermed forbundne nedlukninger har ført til en stigning i volden mod kvinder, og de opfordrer medlemslandene til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de, der begår misbrug, identificeres og forfølges af politiet. De understreger behovet for specifikke programmer til beskyttelse og overvågning af ofre for vold i hjemmet og for foranstaltninger, der forbedrer adgangen til domstolsprøvelse og husly.


Med henblik på at bekæmpe kønsbaseret vold bør Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Litauen og Slovakiet ifølge MEP’erne ratificere Istanbulkonventionen. Medlemmerne mener ligeledes, at der er behov for omfattende EU-lovgivning på dette område.

Sikring af adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR)

I udkastet til betænkning gentages det, at adgang til SRSR er en grundlæggende rettighed, som på ingen måde må udvandes eller trækkes tilbage. MEP’erne understreger, at krænkelser af SRSR, herunder nægtelse af adgang til sikker og lovlig abort, udgør en form for vold mod kvinder og piger. MEP’erne opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at øge deres støtte til menneskerettighedsforkæmpere, sundhedstjenesteydere, der arbejder for at fremme SRSR, og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med SRSR.

Citat

Ordfører Sandra Pereira (The Left, PT) udtaler: "Vi har brug for politiske ændringer for at styrke og håndhæve kvinders rettigheder. For at tackle uligheder, er vi nødt til at øge lønningerne, forsvare og fremme universelle offentlige tjenester af høj kvalitet, såsom fri adgang til sundhed og uddannelse, men også adgang til boliger og retshjælp. Bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder skal være en prioritet. Det er den eneste måde, hvorpå man kan opnå ligestilling mellem kvinder og mænd."

Baggrund

Ifølge Det Europæiske Ligestillingsinstituts ligestillingsindeks er EU mindst 60 år fra at opnå fuldstændig ligestilling mellem kønnene. EU's score er kun steget med 4,9 procentpoint siden 2010. I 2021 opnåede medlemslandene et gennemsnitligt score på 68 ud af 100, og mere end en tredjedel af landene opnåede et resultat på under 60 point.