Forordning om digitale tjenester: Platformsregulering for et sikrere onlinemiljø 

Pressemeddelelse 
 
 
 • MEP’erne giver grønt lys til at indlede forhandlinger med medlemslandene  
 • Foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige produkter og tjenesteydelser samt ulovligt indhold på internettet, herunder klart definerede procedurer for fjernelse af disse 
 • Flere muligheder for sporingsfri annoncering og et forbud mod at anvende mindreåriges data til målrettede reklamer 
 • Tjenestemodtagere vil have ret til at søge erstatning for skader 
 • Obligatoriske risikovurderinger og større gennemsigtighed med hensyn til algoritmer for at bekæmpe skadeligt indhold og desinformation  
Forordingen om digitale tjenester behandler spørgsmål, der påvirker vores dagligdag, herunder når vi interagerer på sociale medier  

Parlamentsmedlemmerne er enige om et udkast til foranstaltninger, der skal bekæmpe ulovligt indhold, holde platforme ansvarlige for deres algoritmer og forbedre moderation af indhold.

Den tekst, som Parlamentet godkendte i dag med 530 stemmer for, 78 imod og 80 hverken/eller, vil blive brugt som mandat til at forhandle med det franske formandskab for Rådet, der repræsenterer medlemslandene.


Efter afstemningen kom ordføreren Christel Schaldemose (S&D, DK), som leder Parlamentets forhandlingsteam, med følgende udtalelse: " Dagens afstemning viser, at medlemmerne af Europa-Parlamentet og EU-borgerne ønsker en ambitiøs og fremtidssikret digital regulering. Meget har ændret sig i de 20 år, der er gået, siden vi vedtog direktivet om e-handel. Onlineplatforme er blevet stadig vigtigere i vores dagligdag, hvilket medfører såvel nye muligheder, som nye risici. Det er vores pligt at sikre, at det, der er ulovligt offline, også er ulovligt online. Vi må sørge for, at vi indfører digitale regler til gavn for forbrugerne og borgerne. Vi kan nu indlede forhandlinger med Rådet, og jeg tror på, at vi vil være i stand til at levere resultater, der finder gode løsninger på disse problemstillinger"

Formålet er at fjerne ulovligt indhold og forhindre spredning af desinformation

I forslaget til forordningen om digitale tjenester fastsættes klare ansvarsområder og krav til ansvarlighed for udbydere af formidlingstjenester, navnlig onlineplatforme såsom sociale medier og markedspladser.


I forordningen om digitale tjenester indføres der en "anmeldelses- og håndteringsmekanisme" samt garantier for fjernelse af ulovlige produkter og tjenesteydelser samt ulovligt indhold på internettet. Hvis udbydere af hostingtjenester modtager en sådan anmeldelse, bør de reagere "uden unødig forsinkelse under hensyntagen til arten af det ulovlige indhold, der anmeldes, og behovet for hurtigt at gribe ind". Medlemmerne tilføjede også stærkere garantier, som skal sikre, at anmeldelser behandles på en ikkevilkårlig og ikkediskriminerende måde og med respekt for de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden.


Ifølge MEP’erne skal onlinemarkedspladser sikre, at forbrugerne kan købe sikre produkter online, og forpligtelsen til at spore erhvervsdrivende skal skærpes (det såkaldte "kend din erhvervskunde"-princip).


Yderligere forpligtelser for meget store platforme

Meget store onlineplatforme vil blive underlagt særlige forpligtelser på grund af de særlige risici, som de udgør i forbindelse med udbredelsen af både ulovligt og skadeligt indhold. Forordningen om digitale tjenester vil bidrage til at bekæmpe skadeligt indhold (som ikke nødvendigvis er ulovligt) og spredning af desinformation, idet den vil indeholde bestemmelser om obligatoriske risikovurderinger, risikobegrænsende foranstaltninger, uafhængige revisioner og såkaldte anbefalingssystemers (algoritmer, der bestemmer, hvad brugerne ser) gennemsigtighed.

Andre centrale punkter

Parlamentet har foretaget flere ændringer af Kommissionens forslag, bl.a. på følgende områder:


 • Mikrovirksomheder og små virksomheder skal fritages fra visse forpligtelser i henhold til forordningen om digitale tjenester.
 • Målrettet reklame: teksten giver modtagerne af digitale tjenester et mere gennemsigtigt og informeret valg, herunder oplysninger om, hvordan deres data vil blive omsat til penge. Det må ikke være vanskeligere eller tage længere tid for modtageren at nægte at give samtykke end at give samtykke. Hvis deres samtykke afvises eller trækkes tilbage, skal modtagerne have andre muligheder for at få adgang til onlineplatformen, herunder "muligheder baseret på sporingsfri annoncering".
 • Målretnings- eller forstærkningsteknikker, der omfatter oplysninger om mindreårige med henblik på visning af annoncer, vil blive forbudt, ligesom det vil være forbudt at målrette enkeltpersoner på grundlag af særlige kategorier af oplysninger, der gør det muligt at målrette dem mod sårbare grupper

 • Erstatning: Modtagere af digitale tjenester og de organisationer, der repræsenterer dem, skal kunne søge erstatning for skader, som er forårsaget af platforme, der ikke overholder deres due diligence-forpligtelser.

 • Onlineplatforme bør forbydes at vildlede eller tilskynde brugere, så deres adfærd ændres gennem "mørke mønstre".

 • Flere valgmuligheder med hensyn til algoritmebaseret rangordning: Meget store onlineplatforme bør have mindst ét anbefalingssystem, der ikke er baseret på profilering.

Yderligere ændringsforslag, som blev godkendt på plenarmødet, vedrører behovet for, at udbyderne i deres vilkår og betingelser respekterer ytringsfrihed, mediefrihed og mediepluralisme samt en ny bestemmelse om retten til at anvende og betale for digitale tjenester anonymt (afstemningslisten fra plenarmødet findes her og alle ændringsforslag, der er fremsat på plenarmødet findes her).


Der kan findes yderligere oplysninger i denne pressemeddelelse.