Klimaforandringer: Parlamentet vil øge EU's indsats og sikre energiuafhængighed 

Pressemeddelelse 
 
 
 • Reform af emissionshandelssystemet: Gratis kvoter til industrien udfases hurtigere, mens borgerne først medregnes i ETS II på et senere tidspunkt 
 • Det nye kulstoflækageinstrument skal gælde flere produkter og indfases hurtigere 
 • En social klimafond til at bekæmpe energi- og mobilitetsfattigdom 
Den europæiske klimalov forpligter EU til klimaneutralitet inden 2050 © Kampan /Adobe stock  

MEP’erne har vedtaget tre centrale klimalove, der skal mindske EU's drivhusgasudledninger med mindst 55% senest i 2030 og beskytte arbejdspladser og borgerne.

Efter en plenardebat den 7. juni 2022 vedtog Parlamentet onsdag sin holdning til tre centrale EU-love, der indgår i den såkaldte "Fit for 55 in 2030-pakken". Det er EU's plan for at mindske drivhusgasudledningerne med mindst 55% senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet og opnå klimaneutralitet senest i 2050 i tråd med den europæiske klimalov. Parlamentet er nu klar til at indlede forhandlinger med EU-landenes regeringer om udformningen af de endelige love.


Pakken er et vigtigt skridt hen mod målet om at gøre EU uafhængigt af dyre og forurenende fossile brændstoffer fra Rusland længe før 2030.


Reform af emissionshandelssystemet

Parlamentet ønsker at tilskynde industrier til at reducere deres emissioner yderligere og investere i lavemissionsteknologier. Derfor er der brug for en reform af EU's emissionshandelssystem (ETS) med blandt andet følgende ændringer:


 • Der bør indføres et nyt ETS II for bygninger og vejtransport – borgeres private udledninger på disse områder skal først medregnes fra 2029.
 • 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner bør øges fra 61 % til 63 %.
 • Gratis kvoter udfases fra 2027 og fjernes senest i 2032.
 • Der bør indføres en bonus-malus-ordning fra 2025.
 • Indtægterne bør udelukkende anvendes til klimaindsatsen i EU og i medlemslandene.

Du kan finde yderligere oplysninger i en særskilt pressemeddelelse, som snart vil være tilgængelig her .

Et mere ambitiøst kulstoflækageinstrument

MEP'erne ønsker et bredere anvendelsesområde og hurtigere implementering af EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) for at forhindre kulstoflækage og øge den globale klimaambition, herunder:

 • At indfase CBAM tidligere og gøre op med gratis kvoter i EU's ETS i 2032.
 • At udvide anvendelsesområdet, så mekanismen også gælder for organiske kemikalier, plastik, brint og ammoniak samt indirekte emissioner.
 • Et beløb fra EU-budgettet, der er tilsvarende til indtægterne fra CBAM, bør bruges til at støtte den grønne omstilling i de mindst udviklede lande.
 • At oprette en centraliseret EU-myndighed for CBAM.

For flere detaljer, se den separate pressemeddelelse, der vil være tilgængelig snart .


En social klimafond i kampen mod energi- og mobilitetsfattigdom

I Europa-Parlamentet er der også enighed om at oprette en social klimafond, der skal hjælpe dem, der er hårdest ramt af stigende energipriser, med at klare de øgede omkostninger ved den grønne omstilling. Den Sociale Klimafond bør understøtte:


 • Midlertidig direkte indkomststøtte (f.eks. lavere energiafgifter og -gebyrer) for at tackle de stigende omkostninger ved vejtransport og opvarmning af boliger.
 • Investeringer i renovering af bygninger, vedvarende energi og mere offentlig transport, samkørsel og bildeling samt aktive transportformer som f.eks. cykling. Tiltagene kan blive i form af eksempelvis skattemæssige incitamenter, rabatkuponer, tilskud eller rentefrie lån.

Du kan finde yderligere oplysninger i en særskilt pressemeddelelse, som snart vil være tilgængelig her .


Parlamentet har også vedtaget sin holdning vedrørende:

- CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne

- Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelsen og skovbrugssektoren (LULUCF)

- Drivhusgasemissioner i andre sektorer (indsatsdeling)

- Reduktion af emissioner i luftfartssektoren

- Markedsstabilitetsreserven