Parlamentet godkender nye regler, der skal beskytte EU's kritiske infrastruktur 

Pressemeddelelse 
 
 
  • 11 vigtige sektorer er omfattet, herunder digital infrastruktur, vand, fødevarer og sundhed 
  • Harmoniserede regler og definitioner for at styrke EU's forsvar 
  • Nationale strategier for modstandsdygtighed og bedre kommunikation på tværs af grænser 
Det nye direktiv vil styrke sikkerheden i EU's væsentlige infrastruktur  

Europa-Parlamentet har vedtaget en ny lov, der skal beskytte EU's kritiske infrastruktur mere effektivt.

Med 595 stemmer for, 17 imod og 24 hverken/eller tilsluttede Parlamentet sig en aftale med Rådet, som indfører minimumsregler for risikovurderinger og nationale strategier for modstandsdygtighed. Derudover harmoniseres definitionen af kritisk infrastruktur, så den er ens i alle EU-landene.

Et bredere anvendelsesområde for 11 vigtige sektorer

Lovgivningen omfatter sektorerne energi, transport, bankvæsen, finansiel markedsinfrastruktur, digital infrastruktur, drikkevand og spildevand, fødevarer (herunder produktion, forarbejdning og levering), sundhed, offentlig forvaltning og rumfart. Den skærper kravene til afgørende aktørers gennemførelse af risikovurderinger og rapportering.

I henhold til de nye regler bør EU-landene vedtage nationale strategier for modstandsdygtighed, og kommunikationen på tværs af grænser bør ske gennem udpegede centrale kontaktpunkter i hvert EU-land. Samtidig bør dobbelt indberetning til andre initiativer undgås, så de centrale aktører ikke får en unødvendig administrativ byrde. For at sikre gennemsigtighed bør de afgørende aktører informere de nationale myndigheder om alle hændelser eller forstyrrelser. Når disse er i offentlighedens interesse, bør myndighederne informere offentligheden om dem.

Citat

Efter afstemningen udtalte ordfører Michal Šimečka (Renew, SK): "For at skabe et Europa, der beskytter, skal vi også styrke den kollektive modstandsdygtighed i de kritiske systemer, der understøtter vores levevis. Ved at udvide beskyttelsen til 11 vigtige sektorer, vil denne lovgivning løfte både udfordringerne i forbindelse med klimakrisen og den stigende forekomst af sabotage i Den Europæiske Union på grund af Ruslands aggressionskrig mod Ukraine. EU's kritiske infrastruktur skal fortsat være modstandsdygtig over for disse trusler."

Baggrund
I det tidligere direktiv om kritisk infrastruktur var kun energi og transport omfattet. Europa-Parlamentet opfordrede til en revision af dette direktiv i en beslutning om resultaterne fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme i 2018. Medlovgiverne har også sikret, at den nye lovgivning er i overensstemmelse med det nyligt vedtagne NIS 2-direktiv om cybersikkerhed.