Europa-Parlamentet godkender nye regler for EU-fiskerikontrol 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Alle fangster vil blive registreret digitalt, herunder fangster fra lystfiskeri. 
  • Strengere kontrolforanstaltninger for større fartøjer, herunder via CCTV-kameraer 
  • Mere harmoniserede sanktioner i hele EU 

Alle EU-fiskefartøjer vil blive overvåget, og deres fangster indberettet elektronisk for at sikre fuld sporbarhed under et moderniseret EU-fiskerikontrolsystem.

Den nye forordning om fiskerikontrol blev vedtaget på plenarforsamlingen tirsdag med 438 stemmer for, 146 imod og 40 hverken for eller imod. I henhold til de nye regler skal alle både have en sporingsanordning, der gør det muligt for de nationale myndigheder at lokalisere og identificere dem med jævne mellemrum. Visse ikke-industrielle fartøjer kan undtages fra denne forpligtelse indtil 2030, og alle ikke-industrielle fiskerflåder vil få op til fire år til at tilpasse sig disse nye krav.

Den nye EU-lovgivning vil bidrage til at indsamle mere nøjagtige data for at muliggøre en bedre forvaltning af havressourcerne. Alle EU-fartøjer uden undtagelse skal registrere og anmelde deres fangster på en digitaliseret måde. Dette gælder især for fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser. Førere af fartøjer på under 12 meter vil kunne udfylde og indsende en forenklet angivelse ved fangstdagens afslutning, når de er sikre i havn og inden landing.

For første gang vil fritidsfartøjer også skulle anmelde fangster via elektroniske systemer, der er oprettet af nationale myndigheder eller af Kommissionen.

Harmonisering af sanktioner og tolerancemargener

Forordningen tager også fat på de nuværende store forskelle mellem EU-landene med hensyn til sanktioner. Værdien af fiskevarer, der fanges af et fartøj, vil nu fastlægge det minimumsniveau for bøder, der pålægges det i tilfælde af alvorlig overtrædelse af reglerne.

Tolerancemargenen — forskellen mellem skønnet over fangsterne og vægten i landingshavnen — fastsættes til 10 % pr. art, med visse undtagelser for fangster af små mængder og for visse bestemte arter.

Sikre landingsforpligtelse og sporbarhed i forsyningskæden

For at sikre overholdelse af den såkaldte landingsforpligtelse skal EU-fartøjer på 18 meter eller derover, som kan udgøre en høj risiko for manglende overholdelse, have elektroniske overvågningssystemer om bord, herunder CCTV, senest fire år efter lovgivningens ikrafttræden.

Operatørerne skal opbevare oplysninger fra hele forsyningskæden fra ”hav til bord”, herunder fra første salg til detailleddet af fiskevarer og akvakulturprodukter. Fuld digital sporbarhed af fisk og derivater heraf bør bidrage til at styrke fødevaresikkerheden, sikre en mere fair konkurrence og bekæmpe ulovligt, rapporteret og ureguleret fiskeri.

Citat

Ordføreren Clara Aguilera (S&D, ES) udtalte: "Vi er nået frem til en afbalanceret aftale for EU's fiskerisektor. De nye kontrolregler vil blive harmoniseret og mere gennemsigtige med fuldt digitale procedurer. Fiskerne har fire år til at tilpasse sig ændringerne, og sektoren for ikke-industrielt fiskeri vil nyde godt af forenklede rapporteringsforpligtelser. Med dette imødekommer MEP'erne forbrugernes krav om information om oprindelsen af alle de fødevarer, de spiser".

Næste skridt

Når forordningen er formelt vedtaget af Rådet, træder den i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU Tidende. Der vil dog gradvist blive gennemført en række foranstaltninger, som giver medlemslandene og fiskerflåderne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig.

Baggrund

Europa-Kommissionen foreslog en revision af fiskerikontrolordningen i 2018 for at modernisere og forenkle reglerne for overvågning af fiskeriaktiviteter og sikre overholdelse af den fælles fiskeripolitik.