Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων 

Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την κακομεταχείριση μεταφερόμενων ζώων, τα μέλη του ΕΚ θα εξετάσουν την Πέμπτη τρόπους βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους.

Το σχέδιο κειμένου του μη νομοθετικού ψηφίσματος που κατατέθηκε στην ολομέλεια του ΕΚ από την επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ, καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων, εφαρμόζοντας αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες μεταφοράς.

Τα μέλη του ΕΚ πρότειναν να περιοριστεί ο χρόνος μεταφοράς όσο το δυνατόν περισσότερο, με τη χρήση για παράδειγμα σφαγείων τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στα σημεία εκτροφής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται είτε μεταξύ των κρατών μελών, είτε προς χώρες εκτός ΕΕ, για μεγάλες αποστάσεις, για λόγους αναπαραγωγής, εκτροφής, περαιτέρω πάχυνσης και σφαγής, καθώς επίσης και για να χρησιμοποιηθούν για λόγους αναψυχής, σε διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς.

Μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με την κακομεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά τους, η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ (αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΕΚ και τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων) ανέθεσαν στην επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να συντάξει συμπληρωματική έκθεση για το πως οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη.


Συζήτηση: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα