Ενημέρωση 
 

Τελική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ 

Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως στη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που μεταρρυθμίζεται για να είναι περισσότερο πράσινη, δίκαιη, ευέλικτη και διαφανής.

Τον Ιούνιο του 2021, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις της ΕΕ. Οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, στις γεωργικές πρακτικές και στον τρόπο κατανομής του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης και των άμεσων ενισχύσεων. Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της ΕΕ θα κατανέμεται δίκαια, οι μικρές και μεσαίες φάρμες θα λαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο των άμεσων ενισχύσεων, ενώ και οι νέοι γεωργοί θα λαμβάνουν ειδική στήριξη από τις άμεσες ενισχύσεις και τους προϋπολογισμούς αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος. Οι συνθήκες εργασίας θα παρακολουθούνται χάρη στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΓΠ. Ένα μόνιμο αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων θα βοηθήσει τους γεωργούς σε περιόδους αστάθειας των τιμών ή της αγοράς. Τέλος, οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους θα είναι πιο διαφανείς χάρη σε ένα εργαλείο «εξόρυξης δεδομένων».

 

Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 16:00 (τοπική ώρα)

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση

Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 17.15 (τοπική ώρα), μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, με τη συμμετοχή του προέδρου της AGRI Norbert Lins και των εισηγητών Peter Jahr, Ulrike Müller και Eric Andrieu