Τι είναι οι πολιτικές ομάδες και πώς σχηματίζονται; 

Μετά τις εκλογές, οι ευρωβουλευτές σχηματίζουν πολιτικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές μετέχουν ευρωβουλευτές από διαφορετικά κράτη μέλη με γνώμονα τις πολιτικές τους συγγένειες. Ομάδες μπορούν να σχηματιστούν και αργότερα κατά τη διάρκεια της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οκτώ πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Για να αποκτήσει το επίσημο καθεστώς της πολιτικής ομάδας, η κάθε ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές, εκλεγόμενους στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών (δηλαδή τουλάχιστον σε 7 κράτη μέλη). Ένας βουλευτής μπορεί να ανήκει μόνο σε μία πολιτική ομάδα.


Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου με το όνομα της ομάδας, τα ονόματα των μελών της και τη σύνθεση του προεδρείου της..


Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το Κοινοβούλιο αποφεύγει να αξιολογήσει τις πολιτικές συγγένειες μεταξύ των μελών πολιτικής ομάδας. Με τη συγκρότηση ομάδας, οι βουλευτές αποδέχονται εξ ορισμού ότι υπάρχει πολιτική συγγένεια μεταξύ τους. Μόνο όταν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές αρνούνται την ύπαρξη πολιτικής συγγένειας παρεμβαίνει το Κοινοβούλιο και αξιολογεί κατά πόσο η συγκρότηση της ομάδας έγινε σύμφωνα με τους κανόνες.

Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και διαθέτουν διοικητικό εξοπλισμό με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου καθορίζει τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση και ο λογιστικός έλεγχος των εν λόγω κονδυλίων και μέσων. Τα κονδύλια που τίθενται στη διάθεση των ομάδων δεν προορίζονται μόνο για την κάλυψη των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του προσωπικού μιας ομάδας, αλλά και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες σε σχέση με τις πολιτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε μορφής ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής προεκλογικής εκστρατείας ή για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ή των οργανισμών που εξαρτώνται τους.

Δεν ανήκουν όλοι οι ευρωβουλευτές σε ομάδες. Οι ευρωβουλευτές αυτοί ονομάζονται «μη-εγγεγραμμένοι». Δικαιούνται επίσης προσωπικό και διαθέτουν δικαιώματα σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το Προεδρείο.