Τι είναι οι διακομματικές ομάδες και πώς σχηματίζονται; 

Οι διακομματικές ομάδες (http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation/intergroups) είναι ανεπίσημες ενώσεις των ευρωβουλευτών που ενδιαφέρονται για κάποιο ειδικό θέμα, το οποίο δεν εμπίπτει απαραιτήτως στο πεδίο εφαρμογής των κανονικών εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά είναι ενδεχομένως σημαντικό για την κοινωνία. Οι διακομματικές ομάδες πραγματοποιούν ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων και προάγουν τη σχέση των ευρωβουλευτών με την κοινωνία των πολιτών.


Καθώς οι διακομματικές ομάδες δεν αποτελούν επίσημα όργανα του Κοινοβουλίου, δεν εκφράζουν τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι πιθανό να παρερμηνευτούν ως επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.


Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου έχει ορίσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία των διακομματικών ομάδων, οι οποίες συγκροτούνται στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου (για παράδειγμα μια αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή τουλάχιστον τριών πολιτικών κομμάτων και απαιτείται ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων). Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι πολιτικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στις διακομματικές ομάδες υλικοτεχνική υποστήριξη.


Οι πρόεδροι των διακομματικών ομάδων οφείλουν να δηλώνουν οποιαδήποτε υποστήριξη λαμβάνουν, σε χρήμα ή σε είδος. Οι δηλώσεις πρέπει να ενημερώνονται κάθε έτος και διατίθενται στο κοινό.