Το έργο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Οι βουλευτές του ΕΚ είναι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ· εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών και τα συμφέροντα των πόλεών τους ή των περιφερειών στην Ευρώπη. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούν ανθρώπους που τους απασχολούν ζητήματα τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και ομάδες συμφερόντων και επιχειρήσεις. Είναι νομοθέτες της ΕΕ αλλά μπορούν επίσης να θέσουν ζητήματα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Οι ευρωβουλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τα μεγάλα θέματα της εποχής μας, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζουμε τις χρηματοπιστωτικές μας αγορές.


Ο καθημερινός φόρτος εργασίας των βουλευτών μοιράζεται μεταξύ της δουλειάς για τους ψηφοφόρους πίσω στην πατρίδα τους, της εργασίας τους στις επιτροπές, των συζητήσεων στις πολιτικές τους ομάδες καθώς και των συζητήσεων και των ψηφοφοριών στην ολομέλεια. Οι βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων τους, καθώς και σε πολλές άλλες. Ενδέχεται επίσης να συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με τρίτες χώρες, γεγονός που επιβάλλει περιστασιακές μετακινήσεις εκτός της ΕΕ.

Εργασία σε επιτροπές


Το Κοινοβούλιο διαιρείται σε είκοσι εξειδικευμένες επιτροπές, που ασχολούνται πρώτες με τις νομοθετικές προτάσεις που του υποβάλλονται.


Οι εν λόγω επιτροπές μελετούν τις νομοθετικές προτάσεις και εγκρίνουν σχετικές εκθέσεις με τροπολογίες. (Μεταξύ ψηφοφοριών στις επιτροπές και συζητήσεων και ψηφοφοριών στην ολομέλεια, οι τροπολογίες και τα ψηφίσματα συζητούνται από τις πολιτικές ομάδες.) Οι επιτροπές ορίζουν επίσης ομάδες βουλευτών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ. Εγκρίνουν, επίσης, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες και ελέγχουν τα άλλα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ.


Μια επιτροπή αποτελείται από 25 έως 76 τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές.


Κάθε επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και έως τέσσερις αντιπροέδρους μεταξύ των τακτικών μελών της, που αποτελούν το προεδρείο της, για θητεία δυόμισι ετών. Η πολιτική σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει εκείνη της ολομέλειας.


Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτεί υποεπιτροπές και ειδικές προσωρινές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα, και διαθέτει εξουσία σύστασης εξεταστικών επιτροπών σε συνέχεια καταγγελιών για παραβάσεις ή κακοδιοίκηση σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ.


Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν κατά κανόνα στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις τους είναι δημόσιες και, κατά κανόνα, μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει μέσω webstreaming.