Γιατί το EK κινείται μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου 

Το 1992, οι εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ αποφάσισαν ομόφωνα να καθορίσουν, με διάταξη της Συνθήκης για την ΕΕ, το που βρίσκονται οι επίσημες έδρες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.


Η απόφαση αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις για τη διευθέτηση των εργασιών του Κοινοβουλίου: επίσημη έδρα και τόπος διεξαγωγής των περισσότερων περιόδων συνόδων ολομέλειας έγινε επίσημα το Στρασβούργο· οι κοινοβουλευτικές επιτροπές επρόκειτο να συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες· η δε Γραμματεία του Κοινοβουλίου (και το προσωπικό αυτής) θα είχε ως βάση επισήμως το Λουξεμβούργο. Το 1997 αυτή η διευθέτηση ενσωματώθηκε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Οποιαδήποτε αλλαγή στο σημερινό σύστημα θα απαιτήσει αλλαγή της Συνθήκης, κάτι που απαιτεί ομοφωνία μεταξύ όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών και κύρωση από κάθε ένα από τα εθνικά κοινοβούλια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες © European Parliament.  

Ποιες δαπάνες συνεπάγεται το γεγονός ότι η έδρα του Κοινοβουλίου είναι στο Στρασβούργο;


Μια μελέτη του 2013 που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι θα μπορούσαν να εξοικονομούνται 103 εκατομμύρια EUR τον χρόνο εάν μεταφέρονταν όλες οι εργασίες του Κοινοβουλίου από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες (στοιχεία για το 2014). Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό αν και αντιστοιχεί μόλις στο 6% του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ή στο 1 % του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΕ ή μόλις στο 0,1 % ολόκληρου του προϋπολογισμού της ΕΕ.


Το 2014,το Ελεγκτικό Συνέδριο εκπόνησε δική του, ανεξάρτητη ανάλυση ως απάντηση στο ψήφισμα του ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2013. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συνολικό άθροισμα δαπανών που συνδέονται με την έδρα στο Στρασβούργο ανέρχονται σε 109 εκατομμύρια EUR ανά έτος. Περαιτέρω οικονομίες ύψους 5 εκατομμυρίων EUR θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μείωση των εξόδων ταξιδίου στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου.