Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και δημοσιογράφοι 

Σύνοδος ολομέλειας στις Βρυξέλλες © European Union 2018 - EP  

Στις 23 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν ένα κοινό, δημόσιο μητρώο διαφάνειας με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική της ΕΕ. Σύμφωνα με την αρχική επιδίωξη, το μητρώο περιλαμβάνει πλέον δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ και ομάδες προβληματισμού, επιπλέον των ήδη γνωστών εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.


Τον Νοέμβριο του 2018 ήταν καταγεγραμμένες στο μητρώο 11.912 οντότητες, μεταξύ των οποίων 7 246 άτομα διαπιστευμένα στο Κοινοβούλιο. Η εγγραφή στο μητρώο αυτό είναι υποχρεωτική για την απόκτηση κάρτας εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο ξεκίνησαν στις 16 Απριλίου 2018 διαπραγματεύσεις σχετικά με τους νέους κοινούς κανόνες που θα προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ. Σκοπός της προτεινόμενης νέας διοργανικής συμφωνίας είναι επίσης να συμπεριληφθεί το Συμβούλιο στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, αφού μέχρι στιγμής διαθέτει καθεστώς απλού παρατηρητή στο σύστημα.