Πόσο μεγάλος είναι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου; 

Το 2018 ο προϋπολογισμός του ΕΚ ανέρχεται σε 1,95 δισεκατομμύρια EUR, από τα οποία το 44 % προορίζεται για έξοδα προσωπικού και καλύπτει κυρίως τους μισθούς των περίπου 7000 μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων. Ο προϋπολογισμός καλύπτει επίσης το κόστος διερμηνείας, το κόστος των μεταφράσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού.


Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είναι ένα δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο που ψηφίζει νόμους που είναι δεσμευτικοί σε όλα τα κράτη μέλη, ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού του ασχολείται με την μετάφραση ή τη διερμηνεία των πεπραγμένων του για να μπορούν, τόσο οι βουλευτές του όσο και οι πολίτες, να παρακολουθούν τις κοινοβουλευτικές εργασίες.


Περίπου το 22% του προϋπολογισμού για το 2018 καλύπτει τις δαπάνες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτικών αποζημιώσεων, των εξόδων ταξιδίου, των δαπανών για γραφεία και των αμοιβών των προσωπικών βοηθών τους.


Οι δαπάνες για τα κτίρια του Κοινοβουλίου ανήλθαν στο 13% του προϋπολογισμού για το 2017. Τα κονδύλια καλύπτουν τη μίσθωση, την ανέγερση, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τις τρέχουσες δαπάνες των κτιρίων στους τρεις κύριους τόπους εργασίας - Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο - καθώς και τα γραφεία συνδέσμου του Κοινοβουλίου στα 28 κράτη μέλη.


Για το 2017, οι δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και οι διοικητικές δαπάνες, για παράδειγμα για την τεχνολογία της πληροφορίας και τις τηλεπικοινωνίες, αντιστοιχούν στο 16%, Οι δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων απορροφούν επιπλέον ένα 6% του προϋπολογισμού.