Οι ευρωβουλευτές σε θέσεις κλειδιά και πώς αυτοί εκλέγονται 

DavidSassoli_FAQ.jpg  

Στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, το Κοινοβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο, 14 νέους Αντιπροέδρους και 5 Κοσμήτορες.


Αιρετά αξιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκούν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Κοσμήτορες, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των επιτροπών και των αντιπροσωπειών και οι θητείες όλων αυτών ανανεώνονται ανά δυόμισι έτη, δηλαδή μία φορά στην αρχή και μία φορά στα μέσα της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι κάτοχοι των αξιωμάτων αυτών μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους για δεύτερη θητεία.


Κατά την εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να είναι στο σύνολό της δίκαιη η εκπροσώπηση των κρατών μελών και των διαφόρων πολιτικών απόψεων.


Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Ο Πρόεδρος διευθύνει τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, προεδρεύει στις συνόδους της ολομέλειας και υπογράφει την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το όργανο στον εξωτερικό κόσμο και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.


Τον Ιούλιο του 2019 o David-Maria SASSOLI εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Πώς εκλέγεται


Η πρώτη πράξη κάθε νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εκλέξει τον πρόεδρό του. Οι υποψήφιοι για την προεδρία μπορούν να προταθούν είτε από πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 38 βουλευτές. Η εκλογή πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος στη θέση του Προέδρου, θα πρέπει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, δηλαδή 50% συν μία ψήφο.


Αν δεν έχει εκλεγεί κανείς ύστερα από την πρώτη ψηφοφορία, οι ίδιοι ή άλλοι υποψήφιοι μπορούν να προταθούν για ένα δεύτερο γύρο ψηφοφορίας. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και σε τρίτο γύρο, και πάλι με τους ίδιους κανόνες.


Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υποψηφιότητα στην τέταρτη ψηφοφορία μπορούν να υποβάλουν μόνο οι δύο βουλευτές οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη ψηφοφορία το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. (Σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται εκλεγείς ο πρεσβύτερος από τους υποψηφίους).


Αντιπρόεδροι και Κοσμήτορες


Οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αναπληρώσουν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν αυτό είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας της ολομέλειας Οι Αντιπρόεδροι είναι, επίσης, μέλη του Προεδρείου, του οργάνου που είναι αρμόδιο για όλα τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα του ΕΚ, καθώς και για τα θέματα προσωπικού. Οι Κοσμήτορες είναι υπεύθυνοι για διοικητικής φύσης θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες.


Πώς εκλέγονται


Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων μπορούν επίσης να προταθούν είτε από πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 38 βουλευτές. Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται με ενιαία μυστική ψηφοφορία για όλους τους υποψήφιους. Η σειρά με την οποία εκλέγονται οι υποψήφιοι καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας αυτών.


Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων και ο τρόπος εκλογής τους


Αυτή τησ τιγμή υπάρχουν 7 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε πολιτική ομάδα εκλέγει τον δικό της πρόεδρο ή προέδρους. Οι πρόεδροι των ομάδων και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απαρτίζουν τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Διάσκεψη των Προέδρων διοργανώνει τις εργασίες και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου, αποφασίζει για τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών και είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες.


Οι πρόεδροι των επιτροπών και ο τρόπος εκλογής τους


Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων για τη συγκρότησή τους σε σώμα (και των συνεδριάσεων στα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου, όταν ανανεώνονται οι θητείες), οι επιτροπές του Κοινοβουλίου εκλέγουν τους προέδρους και τους αντιπροέδρους τους. Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των επιτροπών μπορούν να επανεκλεγούν για δεύτερη θητεία στις εκλογές που λαμβάνουν χώρα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου.


Κάθε επιτροπή εκλέγει το προεδρείο της, αποτελούμενο από πρόεδρο και αντιπροέδρους, με χωριστές ψηφοφορίες. Ο αριθμός των αντιπροέδρων που θα εκλεγούν καθορίζεται από ολόκληρο το Σώμα, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.


Οι μόνιμες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για τις σχέσεις με κοινοβούλια τρίτων χωρών) εκλέγουν τους προέδρους και αντιπροέδρους τους με την ίδια διαδικασία.


Οι συντονιστές των επιτροπών και ο τρόπος εκλογής τους


Οι πολιτικές ομάδες εκλέγουν «συντονιστές» για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κάθε συντονιστής λειτουργεί ως πολιτικός ηγέτης της ομάδας του στους κόλπους της επιτροπής. Οι συντονιστές συντονίζουν τις απόψεις της ομάδας τους επί των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η επιτροπή και, μαζί με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, οργανώνουν τις εργασίες της επιτροπής.