Πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών: ενίσχυση καθαρών τεχνολογιών στην Ευρώπη 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, αλλά η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης.

Η υπόθεση για την υποστήριξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειαςΗ ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, όπως οι εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας, αλλά και η αποθήκευση άνθρακα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030 και το 2050.

Σύμφωνα με έκθεση του 2023 από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εάν όλες οι χώρες ανά τον κόσμο εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για την ενέργεια και το κλίμα, η αγορά για βασικές τεχνολογίες καθαρής ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τρεις φορές περισσότερο μέχρι το 2030 σε σύγκριση με την τρέχουσα αξία της και οι θέσεις εργασίας στον τομέα θα μπορούσαν να αυξηθούν από 6 εκατομμύρια που είναι σήμερα σε 14 εκατομμύρια.

Ωστόσο, η Ευρώπη εισάγει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες, ενώ άλλες χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να επεκτείνουν την ικανότητα παραγωγής καθαρής ενέργειας.


Οι στόχοι της Πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών

Τον Μάρτιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον νόμο για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας όσον αφορά τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Η πράξη αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα πρέπει να παρέχει τη βάση για ένα προσιτό, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα καθαρής ενέργειας. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να μειώσει τον κίνδυνο αντικατάστασης της προηγούμενης εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με νέες στρατηγικές.


Μάθετε περισσότερα για την πράσινη μετάβαση στην ΕΕ.

Βασικά στοιχεία της Πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών

Η Πράξη προτείνει μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί ότι έως το 2030, η ΕΕ θα είναι σε θέση να παράγει τουλάχιστον το 40% των δικών της αναγκών για πράσινες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες που στοχεύει να προωθήσει η πράξη περιλαμβάνουν τεχνολογίες ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμικών τεχνολογιών, χερσαίων αιολικών και υπεράκτιων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογίες μπαταρίας/αποθήκευσης και άλλες.

Η Πράξη θέτει ως στόχο η ΕΕ να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τόνους CO2 έως το 2030.

Οι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις βιομηχανίες καθαρής ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και σε τοπικό επίπεδο.

Τι προτείνουν οι ευρωβουλευτές;

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τη νομοθεσία τον Οκτώβριο του 2023. Στις τροπολογίες τους, οι ευρωβουλευτές πρότειναν:

• Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου ώστε να συμπεριλάβει εξαρτήματα, υλικά και μηχανήματα για την παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.
• ευρύτερο, πιο ολοκληρωμένο κατάλογο τεχνολογιών που καλύπτονται.
• επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης.
• Δημιουργία συνθηκών για τη δημιουργία πάρκων καθαρής τεχνολογίας.


Επόμενα βήματα

Τον Νοέμβριο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τον νόμο περί μηδενικών καθαρών εκπομπών. Το Κοινοβούλιο είναι τώρα έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή του νόμου.