Διαδικασία απαλλαγής: ο προϋπολογισμός της ΕΕ και πώς εγκρίνεται 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Στις 28 και 29 Απριλίου 2015 στην ολομέλεια του ΕΚ η απαλλαγή για το 2013 ©BELGAIMAGE-EASYFOTOSTOCK-Zoonar-P.Gudella  

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να εγκρίνουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018 από τα περισσότερα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ με τη διαδικασία της απαλλαγής.

Στις 13-14 Μαΐου, οι ευρωβουλευτές χορήγησαν απαλλαγή από τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα περισσότερα άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.Η διαδικασία απαλλαγής είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον έλεγχο της δαπάνης των δημόσιων πόρων και των έργων της ΕΕ. Το ΕΚ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η διαδικασία "απαλλαγής"


Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία το ΕΚ εγκρίνει (ή όχι) τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα για κάθε οικονομικό έτος. Η προεργασία γίνεται από την επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του ΕΚ η οποία και εισηγείται στην ολομέλεια την έγκριση, αναβολή ή απόρριψη της χορήγησης απαλλαγής.

Το ΕΚ εξετάζει τις εκθέσεις που εκπόνησε η επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου και αποφασίζει να χορηγήσει, να αναβάλει ή να αρνηθεί την απαλλαγή. Εάν χορηγηθεί απαλλαγή, οι λογαριασμοί ενός συγκεκριμένου έτους κλείνουν και εγκρίνονται.


Αναβολή ή απόρριψη: τι συμβαίνει τότε;


Αν το ΕΚ αποφασίσει είτε να μην εγκρίνει την απαλλαγή, είτε να αναστείλει τη χορήγησή της ή να την αρνηθεί, τότε το θεσμικό όργανο ή οργανισμός οφείλει να ακολουθήσει τις συστάσεις που διατυπώνει η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και να επανέλθει ζητώντας εκ νέου απαλλαγή.

Εάν το όργανο ή ο οργανισμός δεν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης έως το φθινόπωρο, το ΕΚ μπορεί να αποφασίσει να αρνηθεί την απαλλαγή.

Είναι δεδομένη η χορήγηση απαλλαγής;


Με την πάροδο των ετών, το ΕΚ αρνήθηκε να χορηγήσει την απαλλαγή σε διάφορους οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο φορές, το 1984 (για το οικονομικό έτος 1982) και το 1998 (για το οικονομικό έτος 1996).

Όταν το ΕΚ, το 1998, αρνήθηκε την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον Ζακ Σαντέρ, ακολούθησε η παραίτηση ολόκληρης της Επιτροπής το 1999.

Για το 2016 και το 2017, το ΕΚ αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο, με έδρα τη Μάλτα, το οποίο οδήγησε στην αλλαγή της διοικητικής και οργανωτικής του δομής


Ποιους αφορά η διαδικασία απαλλαγής;


Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ιδίου του ΕΚ, του Συμβουλίου και των υπολοίπων οργανισμών. Συνολικά, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν 52 εκθέσεις απαλλαγής κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Φέτος, για δέκατη συνεχόμενη φορά, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την απόφαση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, επικαλούμενη συνεχιζόμενη έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβούλιο όσον αφορά την παροχή των πληροφοριών στο Κοινοβούλιο.

Για το 2018, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν, επίσης, υπές της αναβολής της απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καλώντας το θεσμικό όργανο να διευθετήσει πρώτα τις ελλείψεις στις εσωτερικές του δραστηριότητες.


Πόσο διαρκεί η διαδικασία;


Η διαδικασία που ολοκληρώνεται τώρα αφορά τον προϋπολογισμό του 2018. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής από τον προϋπολογισμό, η επιτροπή CONT λαμβάνει την απόφαση βάσει στοιχείων που παρέχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη μια σύσταση του Συμβουλίου κι αφού το συζητήσει με επιτρόπους και άλλους ανώτερους υπαλλήλους της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ αξιοποιούνται δεόντως, τα μέλη της επιτροπής CONT επισκέπτονται τα κράτη-μέλη για να δουν πώς χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2020, οι ευρωβουλευτές συμμετείχαν σε διερευνητική αποστολή στην Τσεχία, έπειται από αναφορές πιθανών παρατυπιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πόρων συνοχής και γεωργικών πόρων.

Το ΕΚ πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις απαλλαγής πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους.