Ποιες είναι οι εξουσίες της ΕΕ? (βίντεο) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι συνθήκες της ΕΕ παρέχουν ορισμένες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάθετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕ και πώς συνεργάζεται με τα κράτη μέλη.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει έχουν εκχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΕΕ διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η σύναψη εμπορικών συμφωνιών και η διαχείριση του ευρώ.


Σε πολλούς άλλους τομείς, η ΕΕ μοιράζεται αρμοδιότητες από κοινού με τα κράτη μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ΕΕ όσο οι χώρες της ΕΕ μπορούν να υιοθετήσουν νομικά δεσμευτικές πράξεις. Σε άλλους τομείς, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τον ηγετικό ρόλο ενώ η ΕΕ υποστηρίζει ή συμπληρώνει τις δράσεις τους.


Μάθετε περισσότερα στο βίντεο μας.