Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και η μεταρρύθμισή του 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το σύστημα ETS έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη βιομηχανία. Μάθετε πώς λειτουργεί και γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση.

Οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν για τη μεταρρύθμιση στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Τί είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ETS);

Η ΕΕ είναι ο τρίτος σε σειρά μεγαλύτερος ρυπαντής διοξειδίου του άνθρακα στο κόσμο, ωστόσο έχει θέσει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το κλίμα: τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40%, μέχρι το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θεσπίστηκε το 2005 με στόχο να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό.

 

Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα EST, υποχρεώνει περισσότερες από 11.000 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσια να εκδίδουν άδεια για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να αποτελεί οικονομικό κίνητρο για μολύνουν λιγότερο, γιατί όσο λιγότερη ρύπανση προκαλεί μια βιομηχανία τόσο λιγότερα πληρώνει. Οι άδειες αγοράζονται μέσω δημοπρασίας και η τιμή επηρεάζεται από τη ζήτηση και την προσφορά.

 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες άδειες που χορηγούνται δωρεάν, ιδίως σε τομείς που κινδυνεύουν να μεταφέρουν τις μονάδες παραγωγής τους σε άλλα μέρη του κόσμου, με λιγότερους περιορισμούς στις εκπομπές.

 

Γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση;

Η οικονομική κρίση μείωσε τη ζήτηση των αδειών και έτσι η τιμή του μειώθηκε σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα η ζήτησή παρέμεινε υψηλή.

 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισορροπία στο ζήτημα της ζήτησης και της προσφοράς των δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να είναι περίπου 2.1 δισεκατομμύρια το 2013. Το πλεόνασμα μειώθηκε ελαφρά το 2014 και κατόπιν μειώθηκε σημαντικά στα 1,78 δισεκατομμύρια  το 2015 και σε 1,69 δισεκατομμύρια δικαιωμάτων εκπομπών το 2016.

 

Η ύπαρξη μεγάλου πλεονάσματος και χαμηλών τιμών, αποθαρρύνει τις εταιρείες από επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Τι συμπεριλαμβάνει η μεταρρύθμιση;

Η ισχύουσα οδηγία για το ETS, ολοκληρώνεται το 2020. Η μεταρρύθμισή της στοχεύει στο σχεδιασμό της μελλοντικής αγοράς άνθρακα στην ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 και συμπεριλαμβάνει σχέδια για την ενίσχυση των περιορισμών των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει αύξηση της ετήσιας μείωσης των δικαιωμάτων εκπομπών προς πλειστηριασμό, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 13 Φεβρουαρίου 2017.